Tips Amazon Free Credits

xuanquyhoang

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Tín dụng miễn phí Amazon **

Amazon cung cấp nhiều cách khác nhau để có được tín dụng miễn phí, có thể được sử dụng để mua sản phẩm trên trang web.Dưới đây là một vài trong số các cách để có được các khoản tín dụng Amazon miễn phí:

*** Đăng ký Amazon Prime: ** Thành viên Amazon Prime nhận được khoản tín dụng Amazon $ 5 miễn phí khi họ đăng ký dùng thử miễn phí.Sau khi thời gian dùng thử kết thúc, các thành viên Prime trả $ 119/năm hoặc $ 13,99/tháng cho dịch vụ, bao gồm vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, cũng như truy cập vào Video Prime, Prime Music và các lợi ích khác.
*** Giới thiệu một người bạn đến Amazon Prime: ** Bạn có thể kiếm được khoản tín dụng $ 10 khi bạn giới thiệu một người bạn đến Amazon Prime.Bạn của bạn cũng sẽ nhận được khoản tín dụng $ 10 của Amazon khi họ đăng ký dùng thử miễn phí.
*** Sử dụng các ứng dụng hoàn lại tiền của Amazon: ** Có một số ứng dụng hoàn lại tiền cung cấp các khoản tín dụng của Amazon như một phần thưởng cho việc mua sắm thông qua ứng dụng của họ.Một số ứng dụng hoàn lại tiền phổ biến bao gồm Ibotta, Rakuten và Shopkick.
*** Hoàn thành khảo sát Amazon: ** Amazon thỉnh thoảng cung cấp các cuộc khảo sát mà bạn có thể hoàn thành các khoản tín dụng Amazon miễn phí.Để tìm khảo sát, hãy truy cập trang "Tài khoản của bạn" và nhấp vào liên kết "Khảo sát".
*** Xem video Amazon: ** Amazon cung cấp nhiều video miễn phí mà bạn có thể xem trên dịch vụ phát trực tuyến video Prime của mình.Bạn có thể kiếm được tín dụng Amazon bằng cách xem video thông qua ứng dụng Video Prime hoặc trên trang web Prime Video.
*** Sử dụng ứng dụng di động của Amazon: ** Bạn có thể kiếm được tín dụng Amazon bằng cách sử dụng ứng dụng Amazon Mobile.Ví dụ: bạn có thể kiếm được khoản tín dụng Amazon $ 1 khi bạn quét mã vạch sản phẩm bằng ứng dụng.

** Cách sử dụng tín dụng miễn phí của Amazon **

Các khoản tín dụng miễn phí của Amazon có thể được sử dụng để mua bất kỳ mặt hàng đủ điều kiện nào trên trang web.Để sử dụng tín dụng của bạn, chỉ cần thêm mục vào giỏ hàng của bạn và chọn nút "Sử dụng tín dụng".Tín dụng của bạn sẽ được áp dụng cho tổng số mua của bạn và bạn sẽ không bị tính bất kỳ khoản phí bổ sung nào.

** Mẹo để tận dụng tối đa các khoản tín dụng miễn phí của Amazon **

* Đăng ký Amazon Prime và giới thiệu một người bạn để có được các khoản tín dụng miễn phí nhất.
* Sử dụng các ứng dụng hoàn trả để kiếm tín dụng Amazon khi bạn mua sắm trực tuyến.
* Hoàn thành các cuộc khảo sát của Amazon và xem video Amazon để kiếm thêm tín dụng.
* Sử dụng ứng dụng Amazon Mobile để kiếm tín dụng để quét mã vạch sản phẩm và mua hàng.

** Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể dễ dàng nhận được các khoản tín dụng Amazon miễn phí mà bạn có thể sử dụng để mua các mặt hàng bạn muốn. **

**Người giới thiệu**

* [Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime)
* [Chương trình giới thiệu Prime Prime] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201914210)
* [Ứng dụng hoàn tiền Amazon] (https://www.nerdwallet.com/article/shopping/amazon-cashback-apps)
* [Khảo sát Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201914210)
* [Video Amazon Prime] (https://www.amazon.com/primevideo)
* [Ứng dụng di động Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201914210)

[ENGLISH]:
**Amazon Free Credits**

Amazon offers a variety of ways to get free credits, which can be used to purchase products on the site. Here are a few of the ways to get free Amazon credits:

* **Sign up for Amazon Prime:** Amazon Prime members get a free $5 Amazon credit when they sign up for a free trial. After the trial period ends, Prime members pay $119/year or $13.99/month for the service, which includes free two-day shipping on eligible items, as well as access to Prime Video, Prime Music, and other benefits.
* **Refer a friend to Amazon Prime:** You can earn a $10 Amazon credit when you refer a friend to Amazon Prime. Your friend will also get a $10 Amazon credit when they sign up for a free trial.
* **Use Amazon's cashback apps:** There are a number of cashback apps that offer Amazon credits as a reward for shopping through their app. Some popular cashback apps include Ibotta, Rakuten, and Shopkick.
* **Complete Amazon surveys:** Amazon occasionally offers surveys that you can complete for free Amazon credits. To find surveys, go to the "Your Account" page and click on the "Surveys" link.
* **Watch Amazon videos:** Amazon offers a variety of free videos that you can watch on its Prime Video streaming service. You can earn Amazon credits by watching videos through the Prime Video app or on the Prime Video website.
* **Use Amazon's mobile app:** You can earn Amazon credits by using the Amazon mobile app. For example, you can earn a $1 Amazon credit when you scan a product barcode with the app.

**How to use Amazon free credits**

Amazon free credits can be used to purchase any eligible item on the site. To use your credits, simply add the item to your cart and select the "Use Credits" button. Your credits will be applied to your purchase total and you will not be charged any additional fees.

**Tips for getting the most out of Amazon free credits**

* Sign up for Amazon Prime and refer a friend to get the most free credits.
* Use cashback apps to earn Amazon credits when you shop online.
* Complete Amazon surveys and watch Amazon videos to earn extra credits.
* Use the Amazon mobile app to earn credits for scanning product barcodes and making purchases.

**By following these tips, you can easily get free Amazon credits that you can use to purchase the items you want.**

**References**

* [Amazon Prime](https://www.amazon.com/prime)
* [Amazon Prime referral program](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201914210)
* [Amazon cashback apps](https://www.nerdwallet.com/article/shopping/amazon-cashback-apps)
* [Amazon surveys](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201914210)
* [Amazon Prime Video](https://www.amazon.com/primevideo)
* [Amazon mobile app](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201914210)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top