Tips Amazon Free Bonuses

tuanchuongface

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Phần thưởng miễn phí của Amazon: Chúng là gì và làm thế nào để bạn có được chúng? **

Amazon cung cấp nhiều tiền thưởng miễn phí cho khách hàng của mình, bao gồm vận chuyển miễn phí, thẻ quà tặng miễn phí và các mẫu miễn phí.Những phần thưởng này có thể là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho các giao dịch mua của bạn hoặc thử các sản phẩm mới.

**Miễn phí vận chuyển**

Amazon cung cấp vận chuyển miễn phí cho các mặt hàng đủ điều kiện cho các đơn đặt hàng trên $ 25.Điều này có nghĩa là bạn có thể nhận được các mặt hàng của bạn được giao đến cửa mà không phải trả tiền vận chuyển.Để đủ điều kiện để vận chuyển miễn phí, đơn đặt hàng của bạn phải có tổng số $ 25 trở lên sau khi giảm giá và trước thuế.

** Thẻ quà tặng miễn phí **

Amazon cung cấp thẻ quà tặng miễn phí cho khách hàng của mình theo nhiều cách khác nhau.Bạn có thể kiếm được thẻ quà tặng miễn phí bằng cách mua sắm trên Amazon, giới thiệu bạn bè đến Amazon hoặc hoàn thành các cuộc khảo sát.

*** Mua sắm trên Amazon: ** Bạn có thể kiếm được thẻ quà tặng Amazon bằng cách mua hàng trên Amazon.Số tiền của thẻ quà tặng bạn kiếm được sẽ thay đổi tùy thuộc vào số tiền mua hàng của bạn.
*** Giới thiệu: ** Bạn có thể kiếm được thẻ quà tặng Amazon bằng cách giới thiệu bạn bè đến Amazon.Khi bạn của bạn mua hàng trên Amazon, bạn sẽ nhận được thẻ quà tặng với một số tiền nhất định.
*** Khảo sát: ** Bạn có thể kiếm được thẻ quà tặng Amazon bằng cách hoàn thành các cuộc khảo sát thông qua ứng dụng Phần thưởng Ý kiến của Amazon.Số lượng thẻ quà tặng bạn kiếm được sẽ thay đổi tùy thuộc vào độ dài của cuộc khảo sát.

**Các mẫu miễn phí**

Amazon cung cấp các mẫu sản phẩm miễn phí cho khách hàng của mình.Bạn có thể tìm thấy các mẫu miễn phí trên trang web của Amazon hoặc trong ứng dụng của nó.Để yêu cầu một mẫu miễn phí, chỉ cần thêm nó vào giỏ hàng của bạn và tiến hành thanh toán.

** Cách nhận tiền thưởng miễn phí của Amazon **

Để nhận được tiền thưởng miễn phí của Amazon, bạn có thể:

* Mua sắm trên Amazon: Bạn có thể kiếm được thẻ quà tặng Amazon bằng cách mua hàng trên Amazon.Số tiền của thẻ quà tặng bạn kiếm được sẽ thay đổi tùy thuộc vào số tiền mua hàng của bạn.
* Tham khảo bạn bè đến Amazon: Bạn có thể kiếm được thẻ quà tặng Amazon bằng cách giới thiệu bạn bè đến Amazon.Khi bạn của bạn mua hàng trên Amazon, bạn sẽ nhận được thẻ quà tặng với một số tiền nhất định.
* Khảo sát đầy đủ: Bạn có thể kiếm được thẻ quà tặng Amazon bằng cách hoàn thành các cuộc khảo sát thông qua ứng dụng Phần thưởng Ý kiến của Amazon.Số lượng thẻ quà tặng bạn kiếm được sẽ thay đổi tùy thuộc vào độ dài của cuộc khảo sát.
* Tìm các mẫu miễn phí trên Amazon: Bạn có thể tìm thấy các mẫu sản phẩm của Amazon miễn phí trên trang web của Amazon hoặc trong ứng dụng của nó.Để yêu cầu một mẫu miễn phí, chỉ cần thêm nó vào giỏ hàng của bạn và tiến hành thanh toán.

**Phần kết luận**

Amazon cung cấp nhiều tiền thưởng miễn phí cho khách hàng của mình, bao gồm vận chuyển miễn phí, thẻ quà tặng miễn phí và các mẫu miễn phí.Những phần thưởng này có thể là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho các giao dịch mua của bạn hoặc thử các sản phẩm mới.Bằng cách mua sắm trên Amazon, giới thiệu bạn bè đến Amazon, hoàn thành các cuộc khảo sát và tìm mẫu miễn phí, bạn có thể tận dụng các khoản tiền thưởng miễn phí này và tiết kiệm tiền khi mua hàng Amazon tiếp theo của bạn.

**Người giới thiệu**

* [Amazon miễn phí vận chuyển] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117450)
* [Thẻ quà tặng miễn phí Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117610)
* [Các mẫu miễn phí của Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117620)

[ENGLISH]:
**Amazon Free Bonuses: What Are They and How Do You Get Them?**

Amazon offers a variety of free bonuses to its customers, including free shipping, free gift cards, and free samples. These bonuses can be a great way to save money on your purchases or to try out new products.

**Free Shipping**

Amazon offers free shipping on eligible items for orders over $25. This means that you can get your items delivered to your door without having to pay for shipping. To qualify for free shipping, your order must total $25 or more after discounts and before taxes.

**Free Gift Cards**

Amazon offers free gift cards to its customers in a variety of ways. You can earn free gift cards by shopping on Amazon, referring friends to Amazon, or completing surveys.

* **Shopping on Amazon:** You can earn Amazon gift cards by making purchases on Amazon. The amount of the gift card you earn will vary depending on the amount of your purchase.
* **Referrals:** You can earn Amazon gift cards by referring friends to Amazon. When your friend makes a purchase on Amazon, you will receive a gift card for a certain amount.
* **Surveys:** You can earn Amazon gift cards by completing surveys through Amazon's Opinion Rewards app. The amount of the gift card you earn will vary depending on the length of the survey.

**Free Samples**

Amazon offers free samples of its products to its customers. You can find free samples on Amazon's website or in its app. To claim a free sample, simply add it to your cart and proceed to checkout.

**How to Get Amazon Free Bonuses**

To get Amazon free bonuses, you can:

* Shop on Amazon: You can earn Amazon gift cards by making purchases on Amazon. The amount of the gift card you earn will vary depending on the amount of your purchase.
* Refer friends to Amazon: You can earn Amazon gift cards by referring friends to Amazon. When your friend makes a purchase on Amazon, you will receive a gift card for a certain amount.
* Complete surveys: You can earn Amazon gift cards by completing surveys through Amazon's Opinion Rewards app. The amount of the gift card you earn will vary depending on the length of the survey.
* Find free samples on Amazon: You can find free samples of Amazon's products on Amazon's website or in its app. To claim a free sample, simply add it to your cart and proceed to checkout.

**Conclusion**

Amazon offers a variety of free bonuses to its customers, including free shipping, free gift cards, and free samples. These bonuses can be a great way to save money on your purchases or to try out new products. By shopping on Amazon, referring friends to Amazon, completing surveys, and finding free samples, you can take advantage of these free bonuses and save money on your next Amazon purchase.

**References**

* [Amazon Free Shipping](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117450)
* [Amazon Free Gift Cards](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117610)
* [Amazon Free Samples](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117620)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top