Tips Amazon Free Apps

thuongnghiho

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Ứng dụng miễn phí Amazon **

Amazon cung cấp nhiều ứng dụng miễn phí cho các thiết bị Android và iOS.Các ứng dụng này bao gồm trò chơi, công cụ năng suất và tài nguyên giáo dục.Bạn có thể tìm thấy các ứng dụng miễn phí bằng cách tìm kiếm Amazon AppStore hoặc bằng cách truy cập liên kết sau:

.

**Trò chơi**

Amazon cung cấp nhiều trò chơi miễn phí cho các thiết bị Android và iOS.Những trò chơi này bao gồm các trò chơi hành động, trò chơi giải đố và trò chơi đua xe.Một số trò chơi miễn phí phổ biến trên Amazon bao gồm:

* **Chim tức giận**
*** Candy Crush Saga **
* **Cuộc chiên giưa cac bộ tộc**
*** Đường Crossy **
*** Minecraft **

** Công cụ năng suất **

Amazon cũng cung cấp nhiều công cụ năng suất miễn phí cho các thiết bị Android và iOS.Các công cụ này bao gồm các ứng dụng ghi chú, danh sách việc cần làm và ứng dụng lịch.Một số công cụ năng suất miễn phí phổ biến trên Amazon bao gồm:

*** Evernote **
*** Google keep **
*** Microsoft To-do **
* **Khái niệm**
*** todoist **

**Phương pháp giáo dục**

Amazon cũng cung cấp một loạt các tài nguyên giáo dục miễn phí cho các thiết bị Android và iOS.Những tài nguyên này bao gồm các trò chơi giáo dục, sách và video.Một số tài nguyên giáo dục miễn phí phổ biến trên Amazon bao gồm:

*** Khan Academy **
*** Duolingo **
*** skillshare **
*** Ted Talks **
*** Udemy **

** Cách nhận ứng dụng miễn phí trên Amazon **

Có một vài cách để có được các ứng dụng miễn phí trên Amazon.Bạn có thể:

*** Tải xuống các ứng dụng miễn phí từ Amazon AppStore. **
*** Đăng ký Amazon Prime và có quyền truy cập vào lựa chọn các ứng dụng miễn phí. **
*** Đổi thẻ quà tặng Amazon cho các ứng dụng miễn phí. **
*** Tham gia vào các chương trình khuyến mãi và quà tặng của Amazon để giành được các ứng dụng miễn phí. **

**Phần kết luận**

Amazon cung cấp nhiều ứng dụng miễn phí cho các thiết bị Android và iOS.Các ứng dụng này bao gồm trò chơi, công cụ năng suất và tài nguyên giáo dục.Bạn có thể tìm thấy các ứng dụng miễn phí bằng cách tìm kiếm Amazon AppStore hoặc bằng cách truy cập liên kết sau:

.

Bạn cũng có thể nhận được các ứng dụng miễn phí bằng cách tải xuống từ Amazon Appstore, đăng ký Amazon Prime, đổi thẻ quà tặng Amazon hoặc tham gia chương trình khuyến mãi và quà tặng của Amazon.

[ENGLISH]:
**Amazon Free Apps**

Amazon offers a variety of free apps for Android and iOS devices. These apps include games, productivity tools, and educational resources. You can find free apps by searching the Amazon Appstore or by visiting the following link:

[https://www.amazon.com/b/ref=nav_lo.../b/ref=nav_logo_apps?ie=UTF8&node=2350151011)

**Games**

Amazon offers a variety of free games for Android and iOS devices. These games include action games, puzzle games, and racing games. Some popular free games on Amazon include:

* **Angry Birds**
* **Candy Crush Saga**
* **Clash of Clans**
* **Crossy Road**
* **Minecraft**

**Productivity Tools**

Amazon also offers a variety of free productivity tools for Android and iOS devices. These tools include note-taking apps, to-do lists, and calendar apps. Some popular free productivity tools on Amazon include:

* **Evernote**
* **Google Keep**
* **Microsoft To-Do**
* **Notion**
* **Todoist**

**Educational Resources**

Amazon also offers a variety of free educational resources for Android and iOS devices. These resources include educational games, books, and videos. Some popular free educational resources on Amazon include:

* **Khan Academy**
* **Duolingo**
* **Skillshare**
* **TED Talks**
* **Udemy**

**How to Get Free Apps on Amazon**

There are a few ways to get free apps on Amazon. You can:

* **Download free apps from the Amazon Appstore.**
* **Sign up for Amazon Prime and get access to a selection of free apps.**
* **Redeem Amazon gift cards for free apps.**
* **Participate in Amazon promotions and giveaways to win free apps.**

**Conclusion**

Amazon offers a variety of free apps for Android and iOS devices. These apps include games, productivity tools, and educational resources. You can find free apps by searching the Amazon Appstore or by visiting the following link:

[https://www.amazon.com/b/ref=nav_lo.../b/ref=nav_logo_apps?ie=UTF8&node=2350151011)

You can also get free apps by downloading them from the Amazon Appstore, signing up for Amazon Prime, redeeming Amazon gift cards, or participating in Amazon promotions and giveaways.
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top