Tips Amazon Easter Eggs

orangewolf521

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Trứng Phục sinh Amazon **

Amazon là một kho báu của những bất ngờ ẩn giấu, hoặc trứng Phục sinh, rất thú vị để tìm và khám phá.Những quả trứng Phục sinh này có thể được tìm thấy trong mã trang web, kết quả tìm kiếm và thậm chí trong chính các sản phẩm.

** Trứng Phục sinh trang web **

Một số quả trứng Phục sinh Amazon phổ biến nhất được ẩn trong mã của trang web.Ví dụ: nếu bạn gõ "ý nghĩa của cuộc sống" vào thanh tìm kiếm Amazon, bạn sẽ được thưởng một phản ứng hài hước.

Một quả trứng Phục sinh thú vị khác có thể được tìm thấy bằng cách nhấp vào biểu tượng "Giỏ hàng" ở góc trên cùng bên phải của trang web.Nếu bạn làm điều này, một thực đơn bí mật sẽ xuất hiện cho phép bạn thay đổi màu sắc của giỏ hàng của bạn.

** Kết quả tìm kiếm trứng Phục sinh **

Bạn cũng có thể tìm thấy trứng Phục sinh trong kết quả tìm kiếm của Amazon.Ví dụ: nếu bạn tìm kiếm "độ nghiêng", kết quả sẽ nghiêng sang phải.Và nếu bạn tìm kiếm "đệ quy", kết quả sẽ tiếp tục tải thêm kết quả của chính họ.

** Trứng Phục sinh sản phẩm **

Một số sản phẩm Amazon cũng có trứng Phục sinh ẩn.Ví dụ: nếu bạn nhìn kỹ vào Amazon Kindle, bạn sẽ thấy rằng "E" trong "Kindle" thực sự là một màn hình LED nhỏ.Màn hình này có thể được sử dụng để hiển thị thời gian, mức pin và thông tin khác.

Một sản phẩm thú vị khác có thể được tìm thấy trên Amazon Echo.Nếu bạn nói "Alexa, hãy làm robot", Echo sẽ bắt đầu nhảy và tạo ra tiếng robot.

** Tìm trứng Phục sinh Amazon **

Cách tốt nhất để tìm Amazon Easter Eggs là khám phá trang web và các tính năng của nó.Hãy chắc chắn kiểm tra mã, kết quả tìm kiếm và sản phẩm của trang web.Bạn có thể ngạc nhiên với những gì bạn tìm thấy!

**Người giới thiệu**

* [Trứng Phục sinh Amazon] (https://www.businessinsider.com/amazon-easter-eggs-2019-4)
* [Trứng Phục sinh Amazon tốt nhất] (https://www.cnet.com/news/the-best-amazon-easter-eggs/)
* [10 Trứng Phục sinh Amazon Bạn có thể không biết về] (https://www.theverge.com/2019/4/17/...s-Hidden-Features-Trivia-Search-results-ALEXA)

[ENGLISH]:
**Amazon Easter Eggs**

Amazon is a treasure trove of hidden surprises, or Easter eggs, that are fun to find and explore. These Easter eggs can be found in the website's code, search results, and even in the products themselves.

**Website Easter Eggs**

Some of the most popular Amazon Easter eggs are hidden in the website's code. For example, if you type in "the meaning of life" into the Amazon search bar, you'll be rewarded with a humorous response.

Another fun Easter egg can be found by clicking on the "cart" icon in the top right corner of the website. If you do this, a secret menu will appear that allows you to change the color of your shopping cart.

**Search Results Easter Eggs**

You can also find Easter eggs in Amazon's search results. For example, if you search for "tilt", the results will tilt to the right. And if you search for "recursion", the results will keep loading more results of themselves.

**Product Easter Eggs**

Some Amazon products also have hidden Easter eggs. For example, if you look closely at the Amazon Kindle, you'll see that the "e" in "Kindle" is actually a small LED display. This display can be used to show the time, battery level, and other information.

Another fun product Easter egg can be found on the Amazon Echo. If you say "Alexa, do the robot", the Echo will start to dance and make robot noises.

**Finding Amazon Easter Eggs**

The best way to find Amazon Easter eggs is to explore the website and its features. Be sure to check out the website's code, search results, and products. You might be surprised at what you find!

**References**

* [Amazon Easter Eggs](https://www.businessinsider.com/amazon-easter-eggs-2019-4)
* [The Best Amazon Easter Eggs](https://www.cnet.com/news/the-best-amazon-easter-eggs/)
* [10 Amazon Easter Eggs You Might Not Know About](https://www.theverge.com/2019/4/17/18410123/amazon-easter-eggs-hidden-features-trivia-search-results-alexa)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top