Tips Amazon Checkout Made Simple with Guest Checkout Access

nguyenkhoi156

New member
[TIẾNG VIỆT]:
Amazon Checkout được thực hiện đơn giản với Truy cập kiểm tra khách

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Họ cung cấp nhiều loại sản phẩm, giá cạnh tranh và vận chuyển nhanh.Tuy nhiên, một điều có thể gây khó khăn cho khách hàng mới là quá trình thanh toán.Nếu bạn không quen thuộc với Amazon, có thể dễ dàng bị lạc trong các bước và cuối cùng phạm sai lầm.

Đó là nơi kiểm tra khách đến. Kiểm tra khách cho phép bạn mua hàng mà không cần tạo tài khoản Amazon.Đây có thể là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn chỉ mua hàng một lần hoặc nếu bạn không muốn chia sẻ thông tin cá nhân của mình với Amazon.

Để sử dụng thanh toán của khách, chỉ cần làm theo các bước sau:

1. Nhấp vào nút "Thêm vào giỏ hàng" trên trang sản phẩm bạn muốn mua.
2. Nhấp vào nút "Tiến hành để thanh toán".
3. Nhập địa chỉ vận chuyển và thông tin thanh toán của bạn.
4. Nhấp vào nút "Đặt hàng".

Sau đó, bạn sẽ có thể theo dõi đơn đặt hàng của mình và nhận cập nhật về trạng thái của nó.

Dưới đây là một vài lợi ích của việc sử dụng thanh toán khách:

* Nó nhanh chóng và dễ dàng.Bạn có thể mua hàng mà không phải tạo tài khoản hoặc nhập thông tin cá nhân của bạn.
* Nó là riêng tư.Bạn không phải chia sẻ thông tin cá nhân của mình với Amazon nếu bạn không muốn.
* Nó an toàn.Thông tin thẻ tín dụng của bạn được mã hóa, vì vậy bạn có thể tự tin rằng nó an toàn.

Nếu bạn không chắc nên sử dụng thanh toán khách hay tạo tài khoản Amazon, thì đây là một vài điều cần xem xét:

* Nếu bạn chỉ mua hàng một lần, hãy kiểm tra khách là một lựa chọn tuyệt vời.
* Nếu bạn có kế hoạch thực hiện nhiều giao dịch mua từ Amazon, có thể đáng để tạo tài khoản để bạn có thể theo dõi đơn đặt hàng, lưu thông tin vận chuyển và truy cập các lợi ích khác.
* Nếu bạn lo lắng về quyền riêng tư, việc thanh toán của khách là lựa chọn tốt nhất.Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được chia sẻ với Amazon.

Cuối cùng, quyết định có nên sử dụng thanh toán của khách hay tạo tài khoản Amazon là tùy thuộc vào bạn.Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng, dễ dàng và an toàn để mua hàng, việc thanh toán của khách là một lựa chọn tuyệt vời.

** Bài viết tham khảo: **

* [Cách sử dụng thanh toán của Amazon Guest] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117450)
* [Lợi ích của việc sử dụng thanh toán của Amazon Guest] (Is It a Bruise or Hematoma?)
* [Khi nào bạn nên sử dụng thanh toán của Amazon Guest?]

[ENGLISH]:
Amazon Checkout Made Simple with Guest Checkout Access

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. They offer a wide variety of products, competitive prices, and fast shipping. However, one thing that can be a bit daunting for new customers is the checkout process. If you're not familiar with Amazon, it can be easy to get lost in the steps and end up making a mistake.

That's where guest checkout comes in. Guest checkout allows you to make a purchase without creating an Amazon account. This can be a great option if you're only making a one-time purchase or if you don't want to share your personal information with Amazon.

To use guest checkout, simply follow these steps:

1. Click the "Add to Cart" button on the product page you want to purchase.
2. Click the "Proceed to Checkout" button.
3. Enter your shipping address and payment information.
4. Click the "Place Order" button.

You'll then be able to track your order and receive updates on its status.

Here are a few benefits of using guest checkout:

* It's quick and easy. You can make a purchase without having to create an account or enter your personal information.
* It's private. You don't have to share your personal information with Amazon if you don't want to.
* It's secure. Your credit card information is encrypted, so you can be confident that it's safe.

If you're not sure whether to use guest checkout or create an Amazon account, here are a few things to consider:

* If you're only making a one-time purchase, guest checkout is a great option.
* If you plan on making multiple purchases from Amazon, it might be worth creating an account so you can track your orders, save your shipping information, and access other benefits.
* If you're concerned about privacy, guest checkout is the best option. Your personal information won't be shared with Amazon.

Ultimately, the decision of whether to use guest checkout or create an Amazon account is up to you. However, if you're looking for a quick, easy, and secure way to make a purchase, guest checkout is a great option.

**Reference articles:**

* [How to Use Amazon Guest Checkout](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117450)
* [The Benefits of Using Amazon Guest Checkout](https://www.thebalancesmb.com/the-benefits-of-using-amazon-guest-checkout-4178410)
* [When Should You Use Amazon Guest Checkout?](https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/032316/when-should-you-use-amazon-guest-checkout.asp)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top