Tips Amazon Checkout Down? Troubleshooting Tips and Tricks

vuanhtripod

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Amazon Checkout Down?Khắc phục các mẹo và thủ thuật khắc phục sự cố **

Amazon Checkout là một cách thuận tiện để trả tiền cho các giao dịch mua của bạn trên Amazon.Tuy nhiên, có những lúc thanh toán Amazon có thể bị giảm, điều này có thể gây khó chịu.Nếu bạn đang gặp sự cố với Amazon Checkout, đây là một số mẹo và thủ thuật khắc phục sự cố:

1. ** Kiểm tra trang trạng thái Amazon. ** Điều đầu tiên bạn nên làm là kiểm tra trang trạng thái Amazon để xem có bất kỳ vấn đề nào đã biết với Amazon Checkout không.Bạn có thể tìm thấy trang trạng thái tại https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010.Nếu có bất kỳ vấn đề nào đã biết, Amazon thường sẽ cung cấp một dòng thời gian khi họ mong đợi vấn đề sẽ được giải quyết.
2. ** Hãy thử một trình duyệt khác. ** Nếu bạn gặp sự cố với Amazon Checkout trong một trình duyệt, hãy thử thử một trình duyệt khác.Đôi khi, một vấn đề với một trình duyệt có thể được giải quyết bằng cách chuyển sang một trình duyệt khác.
3. ** Xóa bộ nhớ cache và cookie của bạn.Để xóa bộ nhớ cache và cookie của bạn, hãy làm theo hướng dẫn cho trình duyệt cụ thể của bạn.
4. ** Hãy thử một thiết bị khác. ** Nếu bạn gặp sự cố với Amazon Checkout trên máy tính của mình, hãy thử thử nó trên một thiết bị khác, chẳng hạn như điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn.Đôi khi, một vấn đề với một thiết bị có thể được giải quyết bằng cách chuyển sang một thiết bị khác.
5. ** Liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Amazon. ** Nếu bạn đã thử tất cả các mẹo khắc phục sự cố ở trên và bạn vẫn gặp sự cố với Amazon Checkout, bạn có thể liên hệ với Amazon khách hàng để được trợ giúp.Bạn có thể liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Amazon qua điện thoại, trò chuyện hoặc email.

Dưới đây là một số mẹo bổ sung để khắc phục sự cố kiểm tra Amazon:

* Đảm bảo bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất của trình duyệt.
* Đảm bảo bạn không sử dụng máy chủ VPN hoặc Proxy.
* Hãy chắc chắn rằng bạn đã bật JavaScript trong trình duyệt của mình.
* Đảm bảo rằng bạn không đăng nhập vào nhiều tài khoản Amazon cùng một lúc.
* Hãy thử vô hiệu hóa bất kỳ tiện ích mở rộng hoặc tiện ích bổ sung nào mà bạn đã cài đặt trong trình duyệt của mình.

Nếu bạn vẫn gặp vấn đề với Amazon Checkout, bạn có thể liên hệ với Amazon Khách hàng để được giúp đỡ.

** Bài viết tham khảo: **

* [Trang trạng thái kiểm tra Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Cách xóa bộ nhớ cache và cookie của bạn] (https://www.cnet.com/how-to/how-to-clear-your-browser-cache-and-cookies/)
* [Cách liên hệ với Dịch vụ khách hàng Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/contact-us/)

[ENGLISH]:
**Amazon Checkout Down? Troubleshooting Tips and Tricks**

Amazon Checkout is a convenient way to pay for your purchases on Amazon. However, there are times when Amazon Checkout may be down, which can be frustrating. If you're experiencing problems with Amazon Checkout, here are some troubleshooting tips and tricks:

1. **Check the Amazon status page.** The first thing you should do is check the Amazon status page to see if there are any known issues with Amazon Checkout. You can find the status page at https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010. If there are any known issues, Amazon will typically provide a timeline for when they expect the issue to be resolved.
2. **Try a different browser.** If you're having problems with Amazon Checkout in one browser, try trying a different browser. Sometimes, a problem with one browser can be resolved by simply switching to a different browser.
3. **Clear your browser cache and cookies.** Sometimes, problems with Amazon Checkout can be caused by cached data or cookies in your browser. To clear your browser cache and cookies, follow the instructions for your specific browser.
4. **Try a different device.** If you're having problems with Amazon Checkout on your computer, try trying it on a different device, such as your phone or tablet. Sometimes, a problem with one device can be resolved by simply switching to a different device.
5. **Contact Amazon customer service.** If you've tried all of the above troubleshooting tips and you're still having problems with Amazon Checkout, you can contact Amazon customer service for help. You can contact Amazon customer service by phone, chat, or email.

Here are some additional tips for troubleshooting Amazon Checkout problems:

* Make sure you're using the latest version of your browser.
* Make sure you're not using a VPN or proxy server.
* Make sure you have JavaScript enabled in your browser.
* Make sure you're not logged into multiple Amazon accounts at the same time.
* Try disabling any extensions or add-ons that you have installed in your browser.

If you're still having problems with Amazon Checkout, you can contact Amazon customer service for help.

**Reference articles:**

* [Amazon Checkout status page](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [How to clear your browser cache and cookies](https://www.cnet.com/how-to/how-to-clear-your-browser-cache-and-cookies/)
* [How to contact Amazon customer service](https://www.amazon.com/gp/help/customer/contact-us/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top