Tips Amazon Checkout Cart Not Working? Here's What to Do

phuchoadeerhunt

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Giỏ hàng của Amazon không hoạt động?Đây là những gì cần làm **

Giỏ hàng của Amazon là một cách thuận tiện để mua các mặt hàng từ nhà bán lẻ trực tuyến.Tuy nhiên, có những lúc giỏ hàng có thể không hoạt động đúng.Điều này có thể gây khó chịu, đặc biệt nếu bạn đang cố gắng mua hàng.

Nếu bạn đang gặp sự cố với giỏ hàng Amazon, đây là một vài điều bạn có thể thử:

1. ** Kiểm tra kết nối Internet của bạn. ** Nếu kết nối Internet của bạn chậm hoặc không ổn định, nó có thể gây ra sự cố với giỏ hàng thanh toán.Hãy thử khởi động lại bộ định tuyến hoặc modem của bạn hoặc kết nối với một mạng khác.
2. ** Xóa bộ đệm trình duyệt của bạn. ** Đôi khi, dữ liệu được lưu trong bộ nhớ cache có thể can thiệp vào quy trình thanh toán.Để xóa bộ đệm trình duyệt của bạn, hãy làm theo các bước sau:
*Đối với Chrome: Nhấp vào menu ba chấm ở góc trên cùng bên phải của trình duyệt, sau đó chọn ** Thêm công cụ **> ** Dữ liệu duyệt rõ ràng **.
*Đối với Firefox: Nhấp vào menu ** Hamburger ** Ở góc trên cùng bên phải của trình duyệt, sau đó chọn ** Lịch sử **> ** Xóa lịch sử gần đây **.
*Đối với Safari: Nhấp vào biểu tượng ** bánh răng ** ở góc trên cùng bên phải của trình duyệt, sau đó chọn ** Tùy chọn **> ** Quyền riêng tư **> ** Lịch sử **.
3. ** Hãy thử một trình duyệt khác. ** Nếu bạn vẫn gặp sự cố, hãy thử sử dụng một trình duyệt khác.Một số trình duyệt tương thích với giỏ hàng của Amazon hơn các trình duyệt khác.
4. ** Liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Amazon. ** Nếu bạn đã thử tất cả các bước trên và bạn vẫn gặp sự cố, hãy liên hệ với Amazon Khách hàng để được giúp đỡ.

Dưới đây là một số mẹo bổ sung để khắc phục sự cố giỏ hàng kiểm tra:

* Hãy chắc chắn rằng bạn đã đăng nhập vào tài khoản Amazon của mình.
* Hãy chắc chắn rằng bạn có phiên bản mới nhất của ứng dụng Amazon.
* Nếu bạn đang sử dụng thẻ quà tặng, hãy chắc chắn rằng nó đã được kích hoạt.
* Nếu bạn gặp khó khăn khi thêm một mặt hàng vào giỏ hàng của mình, hãy thử làm mới trang.
* Nếu bạn gặp khó khăn trong việc kiểm tra, hãy thử sử dụng một phương thức thanh toán khác.

Nếu bạn vẫn gặp vấn đề với giỏ hàng Amazon, hãy liên hệ với Amazon Khách hàng để được giúp đỡ.

** Bài viết tham khảo: **

* [Cách khắc phục sự cố kiểm tra Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117480)
* [Cách xóa bộ đệm trình duyệt của bạn] (https://www.howtogeek.com/124815/how-to clear-your-browsers-cache/)
* [Cách liên hệ với Dịch vụ khách hàng Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/contact-us/)

[ENGLISH]:
**Amazon Checkout Cart Not Working? Here's What to Do**

Amazon's checkout cart is a convenient way to purchase items from the online retailer. However, there are times when the checkout cart may not work properly. This can be frustrating, especially if you're trying to make a purchase.

If you're experiencing problems with your Amazon checkout cart, here are a few things you can try:

1. **Check your internet connection.** If your internet connection is slow or unstable, it can cause problems with the checkout cart. Try restarting your router or modem, or connecting to a different network.
2. **Clear your browser cache.** Sometimes, cached data can interfere with the checkout process. To clear your browser cache, follow these steps:
* For Chrome: Click the three-dot menu in the top right corner of the browser, then select **More tools** > **Clear browsing data**.
* For Firefox: Click the **hamburger menu** in the top right corner of the browser, then select **History** > **Clear recent history**.
* For Safari: Click the **gear icon** in the top right corner of the browser, then select **Preferences** > **Privacy** > **History**.
3. **Try a different browser.** If you're still having problems, try using a different browser. Some browsers are more compatible with Amazon's checkout cart than others.
4. **Contact Amazon customer service.** If you've tried all of the above steps and you're still having problems, contact Amazon customer service for help.

Here are some additional tips for troubleshooting checkout cart problems:

* Make sure you're logged into your Amazon account.
* Make sure you have the latest version of the Amazon app.
* If you're using a gift card, make sure it has been activated.
* If you're having trouble adding an item to your cart, try refreshing the page.
* If you're having trouble checking out, try using a different payment method.

If you're still having problems with your Amazon checkout cart, contact Amazon customer service for help.

**Reference articles:**

* [How to Fix Amazon Checkout Problems](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117480)
* [How to Clear Your Browser Cache](https://www.howtogeek.com/124815/how-to-clear-your-browsers-cache/)
* [How to Contact Amazon Customer Service](https://www.amazon.com/gp/help/customer/contact-us/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top