Tips Amazon Checkout Best Practices - Maximizing eCommerce Revenues

khaccongpanther

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Thanh toán Amazon Thực tiễn tốt nhất: Tối đa hóa doanh thu thương mại điện tử **

Amazon là nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới và quy trình thanh toán của nó là một trong những nhà sản xuất hiệu quả và thân thiện nhất trong ngành.Tuy nhiên, có một số thực tiễn tốt nhất mà các nhà bán lẻ có thể theo dõi để tối đa hóa tỷ lệ chuyển đổi thanh toán của họ và tăng doanh số của họ trên Amazon.

** 1.Sử dụng Autofill **

Một trong những cách dễ nhất để cải thiện tỷ lệ chuyển đổi thanh toán của bạn là cho phép tự động phát trên danh sách Amazon của bạn.Điều này cho phép khách hàng nhanh chóng và dễ dàng nhập thông tin vận chuyển và thanh toán của họ, có thể giảm số lượng xe đẩy bị bỏ rơi.

** 2.Cung cấp nhiều tùy chọn thanh toán **

Ngoài việc chấp nhận thẻ tín dụng, Amazon cũng cho phép khách hàng thanh toán bằng thẻ ghi nợ, thẻ quà tặng và Amazon Pay.Cung cấp nhiều tùy chọn thanh toán có thể giúp khách hàng thanh toán thuận tiện hơn, điều này có thể dẫn đến doanh số tăng.

** 3.Cá nhân hóa trải nghiệm thanh toán của bạn **

Amazon cho phép các nhà bán lẻ cá nhân hóa trải nghiệm thanh toán của họ bằng cách thêm logo, màu sắc tùy chỉnh và thông điệp chào mừng.Điều này có thể giúp tạo ra trải nghiệm thanh toán thương hiệu và đáng tin cậy hơn, có thể làm tăng niềm tin của khách hàng và dẫn đến doanh số nhiều hơn.

**4.Sử dụng bằng chứng xã hội **

Bao gồm bằng chứng xã hội trên trang thanh toán của bạn có thể giúp tăng niềm tin và thuyết phục khách hàng hoàn thành việc mua hàng của họ.Bằng chứng xã hội có thể bao gồm những thứ như đánh giá của khách hàng, xếp hạng và lời chứng thực.

** 5.Cung cấp vận chuyển miễn phí **

Cung cấp vận chuyển miễn phí là một cách tuyệt vời để thu hút khách hàng và tăng doanh số của bạn.Tuy nhiên, điều quan trọng là yếu tố chi phí vận chuyển khi đặt giá của bạn.

** 6.Tăng tốc quá trình thanh toán của bạn **

Quá trình thanh toán của bạn càng nhanh, càng có nhiều khách hàng có khả năng hoàn thành việc mua hàng của họ.Bạn có thể tăng tốc quá trình thanh toán của mình bằng cách loại bỏ các bước không cần thiết, giảm số lượng trường khách hàng cần điền và sử dụng tự động.

** 7.Tối ưu hóa trang thanh toán của bạn cho thiết bị di động **

Ngày càng có nhiều khách hàng mua sắm trên thiết bị di động, vì vậy điều quan trọng là tối ưu hóa trang thanh toán của bạn cho thiết bị di động.Điều này bao gồm đảm bảo trang dễ đọc và điều hướng trên một màn hình nhỏ và tất cả các trường cần thiết đều có thể nhìn thấy.

**số 8.Kiểm tra quy trình thanh toán của bạn **

Khi bạn đã thực hiện các thực tiễn tốt nhất này, điều quan trọng là kiểm tra quy trình thanh toán của bạn để đảm bảo nó hoạt động tốt.Bạn có thể kiểm tra quy trình thanh toán của mình bằng cách sử dụng số thẻ tín dụng giả và nhập thông tin vận chuyển và thanh toán khác nhau.

Bằng cách làm theo các thực tiễn tốt nhất này, bạn có thể cải thiện tỷ lệ chuyển đổi thanh toán và tăng doanh số của bạn trên Amazon.

** Bài viết tham khảo **

* [Amazon Checkout Thực hành tốt nhất: Hướng dẫn cho các nhà bán lẻ] (https://www.sellercentral.amazon.com/gp/help/seller/display.html?ie=utf8&nodeid=201108050)
* [Cách tối ưu hóa trang thanh toán Amazon của bạn để chuyển đổi] (https://www.shopify.com/blog/amazon-checkout-optimization)
* [7 cách để tăng tốc quá trình kiểm tra Amazon của bạn] (https://www.oberlo.com/blog/speed-up-amazon-checkout-Process)

[ENGLISH]:
**Amazon Checkout Best Practices: Maximizing eCommerce Revenues**

Amazon is the world's largest online retailer, and its checkout process is one of the most efficient and user-friendly in the industry. However, there are a number of best practices that retailers can follow to maximize their checkout conversion rates and increase their sales on Amazon.

**1. Use Autofill**

One of the easiest ways to improve your checkout conversion rate is to enable autofill on your Amazon listings. This allows customers to quickly and easily enter their shipping and billing information, which can reduce the number of abandoned carts.

**2. Offer Multiple Payment Options**

In addition to accepting credit cards, Amazon also allows customers to pay with debit cards, gift cards, and Amazon Pay. Offering multiple payment options can make it more convenient for customers to checkout, which can lead to increased sales.

**3. Personalize Your Checkout Experience**

Amazon allows retailers to personalize their checkout experience by adding a logo, custom colors, and a welcome message. This can help to create a more branded and trustworthy checkout experience, which can increase customer confidence and lead to more sales.

**4. Use Social Proof**

Including social proof on your checkout page can help to increase trust and convince customers to complete their purchase. Social proof can include things like customer reviews, ratings, and testimonials.

**5. Offer Free Shipping**

Offering free shipping is a great way to attract customers and increase your sales. However, it's important to factor in the cost of shipping when setting your prices.

**6. Speed Up Your Checkout Process**

The faster your checkout process is, the more likely customers are to complete their purchase. You can speed up your checkout process by removing unnecessary steps, reducing the number of fields customers need to fill out, and using autofill.

**7. Optimize Your Checkout Page for Mobile**

More and more customers are shopping on mobile devices, so it's important to optimize your checkout page for mobile. This includes making sure the page is easy to read and navigate on a small screen, and that all of the necessary fields are visible.

**8. Test Your Checkout Process**

Once you've implemented these best practices, it's important to test your checkout process to make sure it's working properly. You can test your checkout process by using a fake credit card number and entering different shipping and billing information.

By following these best practices, you can improve your checkout conversion rate and increase your sales on Amazon.

**Reference Articles**

* [Amazon Checkout Best Practices: A Guide for Retailers](https://www.sellercentral.amazon.com/gp/help/seller/display.html?ie=UTF8&nodeId=201108050)
* [How to Optimize Your Amazon Checkout Page for Conversion](https://www.shopify.com/blog/amazon-checkout-optimization)
* [7 Ways to Speed Up Your Amazon Checkout Process](https://www.oberlo.com/blog/speed-up-amazon-checkout-process)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top