Tips Amazon Checkout 101: A Guide for First-Time Users

khactrongdang

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Amazon Checkout 101: Hướng dẫn cho người dùng lần đầu **

Amazon Checkout là một cách nhanh chóng và dễ dàng để thanh toán cho các giao dịch mua của bạn trên Amazon.com.Đó cũng là một cách thanh toán an toàn, vì thông tin thẻ tín dụng của bạn được mã hóa.

Nếu bạn là người dùng lần đầu tiên của Amazon Checkout, hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn trong quá trình thiết lập tài khoản của bạn và thực hiện giao dịch mua đầu tiên của bạn.

## Thiết lập tài khoản thanh toán Amazon của bạn

Để thiết lập tài khoản thanh toán Amazon của bạn, hãy làm theo các bước sau:

1. Chuyển đến trang thanh toán Amazon và nhấp ** Bắt đầu **.
2. Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn.
3. Nếu bạn có thẻ tín dụng, hãy nhập số thẻ, ngày hết hạn và mã bảo mật.
4. Nhấp vào ** Tiếp tục **.

Tài khoản thanh toán Amazon của bạn hiện đã được thiết lập.Bây giờ bạn có thể sử dụng nó để trả tiền cho các giao dịch mua của mình trên Amazon.com.

## Mua hàng đầu tiên của bạn

Để mua hàng đầu tiên của bạn với Amazon Checkout, hãy làm theo các bước sau:

1. Thêm các mặt hàng vào giỏ hàng của bạn.
2. Nhấp vào ** Thanh toán **.
3. Đăng nhập vào tài khoản thanh toán Amazon của bạn.
4. Chọn một địa chỉ vận chuyển.
5. Chọn một phương thức thanh toán.
6. Xem lại đơn đặt hàng của bạn.
7. Nhấp vào ** Đặt hàng **.

Đơn đặt hàng của bạn sẽ được đặt và bạn sẽ nhận được một email xác nhận.

## Mẹo sử dụng thanh toán Amazon

Dưới đây là một vài mẹo để sử dụng thanh toán Amazon:

* Bạn có thể lưu thông tin thẻ tín dụng của mình để bạn không phải nhập vào mỗi khi bạn mua hàng.
* Bạn có thể sử dụng Amazon Checkout để mua hàng trên các trang web khác chấp nhận thanh toán của Amazon.
* Bạn có thể sử dụng Amazon Checkout để theo dõi đơn đặt hàng của mình và nhận cập nhật vận chuyển.

## Phần kết luận

Amazon Checkout là một cách thuận tiện và an toàn để thanh toán cho các giao dịch mua của bạn trên Amazon.com.Đó cũng là một cách tuyệt vời để mua hàng trên các trang web khác chấp nhận trả tiền của Amazon.

Nếu bạn là người dùng lần đầu tiên của Amazon Checkout, hướng dẫn này có mọi thứ bạn cần biết để bắt đầu.

**Những bài viết liên quan**

* [Cách thiết lập Amazon Pay] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Cách sử dụng thanh toán Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909030)
* [Cách theo dõi các đơn đặt hàng Amazon của bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909050)

[ENGLISH]:
**Amazon Checkout 101: A Guide for First-Time Users**

Amazon Checkout is a fast and easy way to pay for your purchases on Amazon.com. It's also a secure way to pay, as your credit card information is encrypted.

If you're a first-time user of Amazon Checkout, this guide will walk you through the process of setting up your account and making your first purchase.

## Setting Up Your Amazon Checkout Account

To set up your Amazon Checkout account, follow these steps:

1. Go to the Amazon Checkout page and click **Get Started**.
2. Enter your email address and password.
3. If you have a credit card, enter the card number, expiration date, and security code.
4. Click **Continue**.

Your Amazon Checkout account is now set up. You can now use it to pay for your purchases on Amazon.com.

## Making Your First Purchase

To make your first purchase with Amazon Checkout, follow these steps:

1. Add items to your shopping cart.
2. Click **Checkout**.
3. Sign in to your Amazon Checkout account.
4. Select a shipping address.
5. Select a payment method.
6. Review your order.
7. Click **Place Order**.

Your order will be placed and you will receive a confirmation email.

## Tips for Using Amazon Checkout

Here are a few tips for using Amazon Checkout:

* You can save your credit card information so that you don't have to enter it every time you make a purchase.
* You can use Amazon Checkout to make purchases on other websites that accept Amazon Pay.
* You can use Amazon Checkout to track your orders and get shipping updates.

## Conclusion

Amazon Checkout is a convenient and secure way to pay for your purchases on Amazon.com. It's also a great way to make purchases on other websites that accept Amazon Pay.

If you're a first-time user of Amazon Checkout, this guide has everything you need to know to get started.

**Related Articles**

* [How to Set Up Amazon Pay](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [How to Use Amazon Checkout](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909030)
* [How to Track Your Amazon Orders](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909050)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top