Tips Adding Items to Your Checkout List on Amazon

nguyenkim1007

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Thêm mục vào danh sách thanh toán của bạn trên Amazon **

Danh sách thanh toán của Amazon là một cách tiện dụng để theo dõi các mặt hàng bạn muốn mua, mà không cần phải thêm chúng vào giỏ hàng của bạn.Bạn có thể thêm các mục vào danh sách thanh toán của mình từ bất cứ đâu trên Amazon và thậm chí bạn có thể tạo nhiều danh sách cho các mục đích khác nhau.

Để thêm một mục vào danh sách thanh toán của bạn, chỉ cần tìm mục bạn muốn và nhấp vào nút "Thêm vào danh sách".Sau đó, bạn có thể chọn danh sách bạn muốn thêm mục vào hoặc tạo một danh sách mới.

Bạn cũng có thể thêm các mục vào danh sách thanh toán của mình bằng cách sử dụng ứng dụng Amazon.Để thực hiện việc này, hãy mở ứng dụng và nhấn vào biểu tượng "Menu".Sau đó nhấn "Danh sách" và chọn danh sách bạn muốn thêm mục vào.Cuối cùng, nhấn vào nút "Thêm" và nhập tên của mục hoặc Asin.

Khi bạn đã thêm một mục vào danh sách thanh toán của mình, bạn có thể xem nó bằng cách nhấp vào liên kết "Danh sách" ở góc trên cùng bên phải của trang web Amazon.Bạn cũng có thể xem danh sách của mình bằng cách nhấp vào liên kết "Danh sách của bạn" trong ứng dụng Amazon.

Từ danh sách thanh toán của bạn, bạn có thể dễ dàng xóa các mục, thay đổi danh sách họ đang ở hoặc kiểm tra và mua các mặt hàng.Bạn cũng có thể đặt ra một lời nhắc khi bạn muốn mua một mặt hàng hoặc chia sẻ danh sách của bạn với bạn bè và gia đình.

** Lợi ích của việc sử dụng danh sách thanh toán **

Danh sách thanh toán cung cấp một số lợi ích, bao gồm:

*** Thuận tiện: ** Bạn có thể thêm các mục vào danh sách thanh toán của mình từ bất cứ đâu trên Amazon và thậm chí bạn có thể tạo nhiều danh sách cho các mục đích khác nhau.
*** Tổ chức: ** Bạn có thể theo dõi các mặt hàng bạn muốn mua, mà không cần phải thêm chúng vào giỏ hàng của bạn.Bạn cũng có thể tạo nhiều danh sách cho các mục đích khác nhau, chẳng hạn như danh sách mong muốn, danh sách mua sắm hoặc danh sách các mặt hàng bạn cần thay thế.
*** Đơn giản: ** Danh sách thanh toán rất dễ sử dụng.Bạn có thể thêm các mục vào danh sách của mình chỉ bằng một vài cú nhấp chuột và bạn có thể xem danh sách của mình từ bất kỳ thiết bị nào.

** Cách sử dụng danh sách thanh toán để cải thiện trải nghiệm mua sắm của bạn **

Danh sách thanh toán có thể là một công cụ có giá trị để giúp bạn cải thiện trải nghiệm mua sắm của mình.Dưới đây là một vài mẹo để sử dụng danh sách thanh toán:

*** Thêm các mục vào danh sách của bạn khi bạn nghĩ về chúng. ** Điều này sẽ giúp bạn theo dõi các mặt hàng bạn muốn mua, và nó sẽ giúp bạn dễ dàng kiểm tra khi bạn sẵn sàng mua hàng.
*** Tạo nhiều danh sách cho các mục đích khác nhau. ** Bạn có thể tạo danh sách mong muốn, danh sách mua sắm hoặc danh sách các mặt hàng bạn cần thay thế.Điều này sẽ giúp bạn có tổ chức và giúp dễ dàng tìm thấy các vật phẩm bạn đang tìm kiếm.
*** Sử dụng danh sách thanh toán để đặt lời nhắc. ** Bạn có thể đặt lời nhắc khi bạn muốn mua một mặt hàng hoặc bạn có thể chia sẻ danh sách của mình với bạn bè và gia đình để họ có thể giúp bạn nhớ những gì bạn cần.

Danh sách thanh toán là một công cụ mạnh mẽ có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc.Bằng cách sử dụng danh sách thanh toán, bạn có thể dễ dàng theo dõi các mặt hàng bạn muốn mua, sắp xếp danh sách mua sắm của mình và đặt lời nhắc khi bạn cần mua hàng.

** Bài viết tham khảo **

* [Cách sử dụng danh sách thanh toán Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=2019630)
* [Lợi ích của việc sử dụng danh sách thanh toán Amazon] (Banks Use Predictive Analytics for Service, Marketing, & Security)
* [Cách sử dụng danh sách thanh toán Amazon để cải thiện trải nghiệm mua sắm của bạn] (https://www.shopify.com/blog/amazon-checkout-list)

[ENGLISH]:
**Adding Items to Your Checkout List on Amazon**

Amazon's Checkout List is a handy way to keep track of items you want to buy, without having to add them to your cart. You can add items to your Checkout List from anywhere on Amazon, and you can even create multiple lists for different purposes.

To add an item to your Checkout List, simply find the item you want and click the "Add to List" button. You can then choose the list you want to add the item to, or create a new list.

You can also add items to your Checkout List by using the Amazon app. To do this, open the app and tap the "Menu" icon. Then tap "Lists" and select the list you want to add the item to. Finally, tap the "Add" button and enter the item's name or ASIN.

Once you've added an item to your Checkout List, you can view it by clicking the "Lists" link in the top right corner of the Amazon website. You can also view your lists by clicking the "Your Lists" link in the Amazon app.

From your Checkout List, you can easily remove items, change the list they're in, or check out and purchase the items. You can also set a reminder for when you want to purchase an item, or share your list with friends and family.

**Benefits of Using the Checkout List**

The Checkout List offers a number of benefits, including:

* **Convenience:** You can add items to your Checkout List from anywhere on Amazon, and you can even create multiple lists for different purposes.
* **Organization:** You can keep track of items you want to buy, without having to add them to your cart. You can also create multiple lists for different purposes, such as a wish list, a shopping list, or a list of items you need to replace.
* **Simplicity:** The Checkout List is easy to use. You can add items to your list with just a few clicks, and you can view your lists from any device.

**How to Use the Checkout List to Improve Your Shopping Experience**

The Checkout List can be a valuable tool to help you improve your shopping experience. Here are a few tips for using the Checkout List:

* **Add items to your list as you think of them.** This will help you keep track of items you want to buy, and it will make it easier to check out when you're ready to make a purchase.
* **Create multiple lists for different purposes.** You can create a wish list, a shopping list, or a list of items you need to replace. This will help you stay organized and make it easier to find the items you're looking for.
* **Use the Checkout List to set reminders.** You can set a reminder for when you want to purchase an item, or you can share your list with friends and family so they can help you remember what you need.

The Checkout List is a powerful tool that can help you save time and money. By using the Checkout List, you can easily keep track of items you want to buy, organize your shopping lists, and set reminders for when you need to make a purchase.

**Reference Articles**

* [How to Use the Amazon Checkout List](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201919630)
* [The Benefits of Using the Amazon Checkout List](https://www.thebalancesmb.com/the-benefits-of-using-the-amazon-checkout-list-4178221)
* [How to Use the Amazon Checkout List to Improve Your Shopping Experience](https://www.shopify.com/blog/amazon-checkout-list)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top