Tips Add Enterprise Search with Amazon Kendra

[TIẾNG VIỆT]:
** Thêm tìm kiếm doanh nghiệp với Amazon Kendra **

Amazon Kendra là một dịch vụ dựa trên đám mây giúp dễ dàng thêm tìm kiếm doanh nghiệp vào các ứng dụng của bạn.Nó sử dụng máy học để hiểu ý nghĩa của nội dung của bạn, vì vậy người dùng có thể tìm thấy thông tin họ cần nhanh chóng và dễ dàng.

** Lợi ích của việc sử dụng Amazon Kendra **

*** Kết quả tìm kiếm nhanh và chính xác: ** Amazon Kendra sử dụng máy học để hiểu ý nghĩa của nội dung của bạn, vì vậy người dùng có thể tìm thấy thông tin họ cần nhanh chóng và dễ dàng.
*** Dễ sử dụng: ** Amazon Kendra rất dễ thiết lập và sử dụng.Bạn có thể bắt đầu trong vài phút và bạn không cần phải là một nhà khoa học dữ liệu để sử dụng nó.
*** Có thể mở rộng: ** Amazon Kendra có thể mở rộng quy mô để hỗ trợ một lượng lớn dữ liệu và lưu lượng truy cập.
*** An toàn: ** Amazon Kendra là một dịch vụ an toàn đáp ứng nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp.

** Cách thêm Amazon Kendra vào ứng dụng của bạn **

Để thêm Amazon Kendra vào ứng dụng của bạn, bạn có thể sử dụng SDK Amazon Kendra.SDK cung cấp API đơn giản mà bạn có thể sử dụng để tích hợp Amazon Kendra với ứng dụng của mình.

Khi bạn đã tích hợp Amazon Kendra với ứng dụng của mình, bạn có thể bắt đầu sử dụng nó để cung cấp tìm kiếm doanh nghiệp cho người dùng của mình.Amazon Kendra sẽ lập chỉ mục nội dung của bạn và làm cho nó có thể tìm kiếm.Sau đó, người dùng có thể sử dụng thanh tìm kiếm Amazon Kendra để tìm thông tin họ cần.

** Giá cả **

Amazon Kendra được định giá dựa trên số lượng tài liệu bạn lập chỉ mục và số lượng yêu cầu tìm kiếm bạn thực hiện.Để biết thêm thông tin về giá cả, hãy xem trang Giá Amazon Kendra.

**Người giới thiệu**

* [Tài liệu Amazon Kendra] (What is Amazon Kendra? - Amazon Kendra)
* [Giá Amazon Kendra] (Amazon Kendra Pricing - Amazon Web Services)

[ENGLISH]:
**Add Enterprise Search with Amazon Kendra**

Amazon Kendra is a cloud-based service that makes it easy to add enterprise search to your applications. It uses machine learning to understand the meaning of your content, so users can find the information they need quickly and easily.

**Benefits of using Amazon Kendra**

* **Fast and accurate search results:** Amazon Kendra uses machine learning to understand the meaning of your content, so users can find the information they need quickly and easily.
* **Easy to use:** Amazon Kendra is easy to set up and use. You can get started in minutes, and you don't need to be a data scientist to use it.
* **Scalable:** Amazon Kendra can scale to support large amounts of data and traffic.
* **Secure:** Amazon Kendra is a secure service that meets the needs of enterprise customers.

**How to add Amazon Kendra to your application**

To add Amazon Kendra to your application, you can use the Amazon Kendra SDK. The SDK provides a simple API that you can use to integrate Amazon Kendra with your application.

Once you've integrated Amazon Kendra with your application, you can start using it to provide enterprise search to your users. Amazon Kendra will index your content and make it searchable. Users can then use the Amazon Kendra search bar to find the information they need.

**Pricing**

Amazon Kendra is priced based on the number of documents you index and the number of search requests you make. For more information on pricing, see the Amazon Kendra pricing page.

**References**

* [Amazon Kendra documentation](https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/what-is-kendra.html)
* [Amazon Kendra pricing](https://aws.amazon.com/kendra/pricing/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top