Tips Activating a 30-Day Amazon Prime Video Free Trial

quanglinhhoang

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Kích hoạt bản dùng thử miễn phí video Amazon Prime kéo dài 30 ngày **

Amazon Prime Video là một dịch vụ phát trực tuyến cung cấp nhiều bộ phim, chương trình TV và nội dung gốc.Bạn có thể xem video Amazon Prime trên máy tính, điện thoại, máy tính bảng hoặc thiết bị phát trực tuyến.

Nếu bạn chưa quen với video Amazon Prime, bạn có thể đăng ký dùng thử miễn phí trong 30 ngày.Điều này sẽ cung cấp cho bạn quyền truy cập vào tất cả các nội dung trên video Amazon Prime miễn phí trong 30 ngày.Sau khi thời gian dùng thử kết thúc, bạn sẽ bị tính phí 12,99 đô la mỗi tháng cho video Amazon Prime.

Để kích hoạt bản dùng thử miễn phí trong 30 ngày của bạn, hãy làm theo các bước sau:

1. Truy cập trang web video Amazon Prime.
2. Nhấp vào nút "Đăng ký và bắt đầu xem".
3. Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn.
4. Chọn tùy chọn "Thử nghiệm miễn phí".
5. Nhấp vào nút "Bắt đầu dùng thử miễn phí".

Sau đó, bạn sẽ có thể bắt đầu phát trực tuyến nội dung video Amazon Prime.

** Lưu ý: ** Bạn chỉ có thể kích hoạt một bản dùng thử miễn phí cho mỗi tài khoản Amazon.Nếu bạn đã sử dụng bản dùng thử miễn phí trong quá khứ, bạn sẽ không thể kích hoạt một bản dùng thử khác.

** Hủy thử nghiệm miễn phí video Amazon Prime của bạn **

Nếu bạn quyết định không tiếp tục với Amazon Prime Video sau khi bản dùng thử miễn phí kết thúc, bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.Để hủy đăng ký của bạn, hãy làm theo các bước sau:

1. Truy cập trang web video Amazon Prime.
2. Nhấp vào liên kết "Tài khoản & Cài đặt".
3. Nhấp vào tab "Video chính".
4. Nhấp vào liên kết "Quản lý tư cách thành viên chính của bạn".
5. Nhấp vào liên kết "Hủy Tư cách thành viên".

Sau đó, bạn sẽ có thể hủy đăng ký video Amazon Prime của mình.

**Người giới thiệu**

* [Video Amazon Prime] (https://www.amazon.com/primevideo)

[ENGLISH]:
**Activating a 30-Day Amazon Prime Video Free Trial**

Amazon Prime Video is a streaming service that offers a wide variety of movies, TV shows, and original content. You can watch Amazon Prime Video on your computer, phone, tablet, or streaming device.

If you're new to Amazon Prime Video, you can sign up for a 30-day free trial. This will give you access to all of the content on Amazon Prime Video for free for 30 days. After the trial period ends, you'll be charged $12.99 per month for Amazon Prime Video.

To activate your 30-day free trial, follow these steps:

1. Go to the Amazon Prime Video website.
2. Click on the "Sign Up & Start Watching" button.
3. Enter your email address and password.
4. Select the "Free Trial" option.
5. Click on the "Start Your Free Trial" button.

You'll then be able to start streaming Amazon Prime Video content.

**Note:** You can only activate one free trial per Amazon account. If you've already used a free trial in the past, you won't be able to activate another one.

**Canceling Your Amazon Prime Video Free Trial**

If you decide not to continue with Amazon Prime Video after your free trial ends, you can cancel your subscription at any time. To cancel your subscription, follow these steps:

1. Go to the Amazon Prime Video website.
2. Click on the "Account & Settings" link.
3. Click on the "Prime Video" tab.
4. Click on the "Manage Your Prime Membership" link.
5. Click on the "Cancel Your Membership" link.

You'll then be able to cancel your Amazon Prime Video subscription.

**References**

* [Amazon Prime Video](https://www.amazon.com/primevideo)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top