Tips Accessing Free Kindle First eBooks with Prime

thuylongnikki1

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Truy cập Sách điện tử đầu tiên miễn phí với Prime **

Các thành viên của Amazon Prime có thể truy cập vào một lựa chọn sách điện tử đầu tiên miễn phí mỗi tháng.Các ebook này có sẵn để tải xuống và đọc trên bất kỳ thiết bị Kindle nào, cũng như trên ứng dụng Kindle cho các thiết bị iOS và Android.

Để truy cập các ebook đầu tiên của Kindle, chỉ cần đăng nhập vào tài khoản Amazon của bạn và truy cập trang đầu tiên của Kindle.Bạn sẽ tìm thấy một danh sách các cuốn sách điện tử miễn phí của tháng hiện tại, cũng như danh sách các cuốn sách điện tử miễn phí của các tháng trước mà bạn vẫn có thể tải xuống.

Bạn cũng có thể tìm thấy Sách điện tử đầu tiên trong cửa hàng Kindle.Chỉ cần tìm kiếm "Kindle First" và bạn sẽ thấy một danh sách tất cả các ebook miễn phí hiện tại và quá khứ.

Khi bạn đã tìm thấy một ebook mà bạn muốn đọc, chỉ cần nhấp vào nút "Tải xuống" và ebook sẽ được thêm vào Thư viện Kindle của bạn.Sau đó, bạn có thể bắt đầu đọc ebook trên thiết bị Kindle của bạn hoặc trên ứng dụng Kindle.

Nếu bạn không phải là thành viên Amazon Prime, bạn vẫn có thể truy cập một số sách điện tử đầu tiên của Kindle miễn phí.Amazon cung cấp một bản dùng thử miễn phí trong 30 ngày của Prime, bao gồm quyền truy cập vào Sách điện tử đầu tiên của Kindle.Bạn cũng có thể đăng ký đăng ký Kindle Unlimited, cho phép bạn truy cập vào thư viện gồm hơn 1 triệu ebook, bao gồm tất cả các ebook đầu tiên của Kindle.

** Dưới đây là một số mẹo để tận dụng tối đa Kindle đầu tiên: **

*** Kiểm tra trang đầu tiên của Kindle. ** Sách điện tử mới được thêm vào Kindle đầu tiên mỗi tháng, vì vậy nên kiểm tra trang thường xuyên để xem có gì mới.
*** Tải xuống Sách điện tử mà bạn quan tâm. ** Bạn có thể tải xuống nhiều cuốn sách điện tử đầu tiên như bạn muốn, nhưng bạn chỉ có thể đọc từng cái một.Vì vậy, nếu bạn thấy một ebook mà bạn quan tâm, hãy chắc chắn tải xuống để bạn không quên nó.
*** Đọc sách điện tử trong thư viện Kindle của bạn. ** Bạn có thể đọc sách điện tử đầu tiên của mình trên bất kỳ thiết bị Kindle nào, cũng như trên ứng dụng Kindle cho các thiết bị iOS và Android.Vì vậy, nếu bạn ra ngoài, bạn vẫn có thể thưởng thức sách điện tử đầu tiên của bạn.

** Đây là một số lợi ích của việc trở thành thành viên đầu tiên của Kindle: **

*** Truy cập vào một lựa chọn sách điện tử miễn phí mỗi tháng. ** Thành viên đầu tiên Kindle có quyền truy cập vào một lựa chọn sách điện tử miễn phí mỗi tháng, đây là một cách tuyệt vời để khám phá các tác giả và thể loại mới.
*** Truy cập sớm vào các bản phát hành mới. ** Thành viên First Kindle có quyền truy cập sớm vào các bản phát hành mới từ một số tác giả yêu thích của họ.
*** Nội dung độc quyền. ** Thành viên First Kindle nhận được nội dung độc quyền từ một số tác giả yêu thích của họ, chẳng hạn như các chương tiền thưởng, cảnh bị xóa và phỏng vấn.

** Nếu bạn là thành viên của Amazon Prime, hãy chắc chắn tận dụng Kindle trước.Đó là một cách tuyệt vời để khám phá sách điện tử mới và đọc chúng miễn phí. **

** Bài viết tham khảo: **

* [Amazon Prime: Nó là gì và làm thế nào để có được nó] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Kindle đầu tiên: Nó là gì và làm thế nào để có được nó] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909020)
* [Kindle Unlimited: Nó là gì và làm thế nào để có được nó] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909030)

[ENGLISH]:
**Accessing Free Kindle First eBooks with Prime**

Amazon Prime members can access a selection of free Kindle First eBooks each month. These eBooks are available for download and reading on any Kindle device, as well as on the Kindle app for iOS and Android devices.

To access the Kindle First eBooks, simply sign in to your Amazon account and go to the Kindle First page. You'll find a list of the current month's free eBooks, as well as a list of past months' free eBooks that you can still download.

You can also find the Kindle First eBooks in the Kindle Store. Just search for "Kindle First" and you'll see a list of all the current and past free eBooks.

Once you've found an eBook that you want to read, simply click on the "Download" button and the eBook will be added to your Kindle library. You can then start reading the eBook on your Kindle device or on the Kindle app.

If you're not an Amazon Prime member, you can still access some of the Kindle First eBooks for free. Amazon offers a free 30-day trial of Prime, which includes access to the Kindle First eBooks. You can also sign up for a Kindle Unlimited subscription, which gives you access to a library of over 1 million eBooks, including all of the Kindle First eBooks.

**Here are some tips for getting the most out of Kindle First:**

* **Check the Kindle First page regularly.** New eBooks are added to Kindle First each month, so it's a good idea to check the page regularly to see what's new.
* **Download eBooks that you're interested in.** You can download as many Kindle First eBooks as you want, but you can only read one at a time. So if you see an eBook that you're interested in, be sure to download it so that you don't forget about it.
* **Read the eBooks in your Kindle library.** You can read your Kindle First eBooks on any Kindle device, as well as on the Kindle app for iOS and Android devices. So if you're out and about, you can still enjoy your Kindle First eBooks.

**Here are some of the benefits of being a Kindle First member:**

* **Access to a selection of free eBooks each month.** Kindle First members get access to a selection of free eBooks each month, which is a great way to discover new authors and genres.
* **Early access to new releases.** Kindle First members get early access to new releases from some of their favorite authors.
* **Exclusive content.** Kindle First members get exclusive content from some of their favorite authors, such as bonus chapters, deleted scenes, and interviews.

**If you're an Amazon Prime member, be sure to take advantage of Kindle First. It's a great way to discover new eBooks and read them for free.**

**Reference articles:**

* [Amazon Prime: What It Is and How to Get It](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [Kindle First: What It Is and How to Get It](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909020)
* [Kindle Unlimited: What It Is and How to Get It](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909030)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top