Tips Accessing Free Kindle Books with an Amazon Prime Membership

vinhtoan792

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Truy cập Sách Kindle miễn phí với tư cách thành viên Amazon Prime **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký cung cấp nhiều lợi ích khác nhau, bao gồm vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, truy cập vào video Prime và Prime Music, và một cuốn sách Kindle miễn phí mỗi tháng.

Nếu bạn là thành viên của Amazon Prime, bạn có thể truy cập Sách Kindle miễn phí của mình thông qua ứng dụng Amazon Prime Reading.Ứng dụng này có sẵn cho các thiết bị iOS và Android.

Để truy cập Sách Kindle miễn phí của bạn, hãy mở ứng dụng Amazon Prime Reading và nhấn vào tab "Sách miễn phí".Bạn sẽ thấy một danh sách tất cả các cuốn sách Kindle miễn phí có sẵn cho các thành viên Prime.

Để tải xuống một cuốn sách Kindle miễn phí, nhấn vào bìa sách.Cuốn sách sẽ được tải xuống thiết bị của bạn và bạn có thể bắt đầu đọc nó ngay lập tức.

Bạn cũng có thể truy cập các cuốn sách Kindle miễn phí của mình từ trang web Amazon.Để làm điều này, hãy đăng nhập vào tài khoản Amazon của bạn và chuyển đến phần "Kindle".Theo "Sách Kindle miễn phí", bạn sẽ thấy một danh sách tất cả các cuốn sách Kindle miễn phí có sẵn cho các thành viên Prime.

Bạn cũng có thể tìm thấy những cuốn sách Kindle miễn phí bằng cách tìm kiếm chúng trong cửa hàng Amazon Kindle.Khi bạn tìm kiếm một cuốn sách, bạn sẽ thấy một nhãn "miễn phí với Prime" bên cạnh bất kỳ cuốn sách nào có sẵn miễn phí cho các thành viên Prime.

** Dưới đây là một số mẹo để tìm những cuốn sách Kindle miễn phí tốt nhất: **

*** Kiểm tra nhãn "Miễn phí với Prime". ** Nhãn này sẽ cho bạn biết nếu một cuốn sách có sẵn miễn phí cho các thành viên Prime.
*** Tìm kiếm sách theo thể loại. ** Bạn có thể tìm thấy những cuốn sách Kindle miễn phí trong nhiều thể loại, bao gồm tiểu thuyết, phi hư cấu, sách thiếu nhi và sách tự giúp đỡ.
*** Đọc đánh giá. ** Trước khi bạn tải xuống một cuốn sách Kindle miễn phí, hãy đọc các đánh giá để xem những gì người khác nói về nó.
*** Hãy thử các cuốn sách khác nhau. ** Có hàng ngàn cuốn sách Kindle miễn phí có sẵn, vì vậy đừng ngại thử các cuốn sách khác nhau cho đến khi bạn tìm thấy một số sách mà bạn thích.

** Truy cập Sách Kindle miễn phí với tư cách thành viên Amazon Prime là một cách tuyệt vời để có được một số tài liệu đọc tuyệt vời mà không cần chi tiêu.Vì vậy, nếu bạn là thành viên của Amazon Prime, hãy chắc chắn kiểm tra các cuốn sách Kindle miễn phí có sẵn cho bạn. **

** Bài viết tham khảo: **

* [Amazon Prime Reading] (https://www.amazon.com/primereading/b?ie=utf8&node=20151090011)
* [Cách truy cập sách Kindle miễn phí với Amazon Prime] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=20151090011)
* [Sách Kindle miễn phí tốt nhất] (Movie Posters (177 books))

[ENGLISH]:
**Accessing Free Kindle Books with an Amazon Prime Membership**

Amazon Prime is a subscription service that offers a variety of benefits, including free two-day shipping on eligible items, access to Prime Video and Prime Music, and a free Kindle book every month.

If you're an Amazon Prime member, you can access your free Kindle book through the Amazon Prime Reading app. The app is available for iOS and Android devices.

To access your free Kindle book, open the Amazon Prime Reading app and tap the "Free Books" tab. You'll see a list of all the free Kindle books that are available to Prime members.

To download a free Kindle book, tap the book cover. The book will be downloaded to your device and you can start reading it right away.

You can also access your free Kindle books from the Amazon website. To do this, log in to your Amazon account and go to the "Kindle" section. Under "Free Kindle Books," you'll see a list of all the free Kindle books that are available to Prime members.

You can also find free Kindle books by searching for them in the Amazon Kindle store. When you search for a book, you'll see a "Free with Prime" label next to any books that are available for free to Prime members.

**Here are some tips for finding the best free Kindle books:**

* **Check the "Free with Prime" label.** This label will tell you if a book is available for free to Prime members.
* **Search for books by genre.** You can find free Kindle books in a variety of genres, including fiction, nonfiction, children's books, and self-help books.
* **Read reviews.** Before you download a free Kindle book, read the reviews to see what other people have to say about it.
* **Try out different books.** There are thousands of free Kindle books available, so don't be afraid to try out different books until you find some that you enjoy.

**Accessing free Kindle books with an Amazon Prime membership is a great way to get your hands on some great reading material without spending a dime. So if you're an Amazon Prime member, be sure to check out the free Kindle books that are available to you.**

**Reference articles:**

* [Amazon Prime Reading](https://www.amazon.com/primereading/b?ie=UTF8&node=20151090011)
* [How to Access Free Kindle Books with Amazon Prime](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=20151090011)
* [The Best Free Kindle Books](https://www.goodreads.com/list/show/11451.The_Best_Free_Kindle_Books)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top