Tips Accessing a Free Prime Reading Library for Kindle

dacthanhhuynh

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Truy cập thư viện đọc Prime miễn phí cho Kindle **

Các thành viên của Amazon Prime có quyền truy cập vào một thư viện đọc Prime miễn phí gồm hơn 1.000 cuốn sách, tạp chí và audiobook.Bạn có thể đọc các tiêu đề Prime Reading trên thiết bị Kindle, ứng dụng Kindle cho iOS và Android hoặc trên trình duyệt web của bạn.

Để truy cập Prime Reading, hãy mở ứng dụng Kindle hoặc truy cập trang web Prime Reading.Nếu bạn chưa đăng nhập vào tài khoản Amazon của mình, hãy đăng nhập ngay.

Khi bạn đã đăng nhập, bạn sẽ thấy một danh sách tất cả các tiêu đề đọc chính có sẵn.Bạn có thể duyệt theo danh mục hoặc bạn có thể sử dụng thanh tìm kiếm để tìm một tiêu đề cụ thể.

Để đọc một cuốn sách, chỉ cần nhấp vào tiêu đề của nó.Bạn có thể bắt đầu đọc ngay lập tức hoặc bạn có thể thêm sách vào thư viện của mình để bạn có thể đọc nó sau.

Nếu bạn đang đọc một cuốn sách trên thiết bị Kindle của mình, bạn có thể sử dụng các tính năng tích hợp để làm nổi bật văn bản, ghi chú và tìm kiếm từ.Bạn cũng có thể điều chỉnh kích thước phông chữ, độ sáng và lề.

Nếu bạn đang đọc một cuốn sách trên trình duyệt web của mình, bạn có thể sử dụng các tính năng sau:

*** Đánh dấu văn bản: ** Nhấp vào văn bản bạn muốn tô sáng, sau đó nhấp vào nút "tô sáng".
*** Ghi chú: ** Nhấp vào nút "Ghi chú", sau đó nhập ghi chú của bạn.
*** Tìm kiếm các từ: ** Nhấp vào nút "Tìm kiếm", sau đó nhập từ bạn muốn tìm kiếm.

Bạn cũng có thể tìm thấy các tiêu đề đọc Prime trên cửa hàng Kindle.Khi bạn tìm kiếm một cuốn sách, bạn sẽ thấy một huy hiệu "Reading Reading" bên cạnh tiêu đề nếu nó có sẵn miễn phí với Prime.

** Cách chia sẻ tiêu đề đọc Prime **

Bạn có thể chia sẻ các tiêu đề đọc Prime với các thành viên gia đình của bạn, những người cũng là thành viên của Amazon Prime.Để làm điều này, hãy mở ứng dụng Kindle hoặc truy cập trang web Prime Reading.

Nhấp vào tab "Thư viện của tôi", sau đó nhấp vào nút "Chia sẻ" bên cạnh tiêu đề bạn muốn chia sẻ.Nhập địa chỉ email của người bạn muốn chia sẻ tiêu đề với, sau đó nhấp vào nút "Gửi".

Người bạn đã chia sẻ tiêu đề sẽ nhận được một email có liên kết đến tiêu đề.Họ có thể nhấp vào liên kết để bắt đầu đọc tiêu đề.

** Cách tải xuống tiêu đề đọc Prime **

Bạn có thể tải tiêu đề Prime Reading vào thiết bị Kindle của bạn để bạn có thể đọc chúng ngoại tuyến.Để làm điều này, hãy mở ứng dụng Kindle hoặc truy cập trang web Prime Reading.

Nhấp vào tab "Thư viện của tôi", sau đó nhấp vào tiêu đề bạn muốn tải xuống.Nhấp vào nút "Tải xuống", sau đó chọn thiết bị bạn muốn tải xuống tiêu đề.

Tiêu đề sẽ được tải xuống thiết bị của bạn và bạn có thể bắt đầu đọc nó ngoại tuyến.

** Mẹo để tận dụng tối đa bài đọc chính **

*** Khám phá các danh mục khác nhau: ** Có hơn 1.000 tiêu đề đọc Prime có sẵn, vì vậy có một cái gì đó cho tất cả mọi người.Duyệt các danh mục khác nhau để tìm sách, tạp chí và audiobook mà bạn quan tâm.
*** Sử dụng thanh tìm kiếm: ** Nếu bạn đang tìm kiếm một tiêu đề cụ thể, bạn có thể sử dụng thanh tìm kiếm để tìm nó.Bạn cũng có thể sử dụng thanh tìm kiếm để tìm sách theo thể loại, tác giả hoặc tiêu đề.
*** Thêm sách vào thư viện của bạn: ** Bạn có thể thêm sách vào thư viện của mình để bạn có thể đọc chúng sau.Đây là một cách tuyệt vời để tiết kiệm sách khi bạn có nhiều thời gian hơn để đọc.
*** Chia sẻ sách với gia đình của bạn: ** Bạn có thể chia sẻ các tiêu đề đọc Prime với các thành viên gia đình của bạn, những người cũng là thành viên của Amazon Prime.Đây là một cách tuyệt vời để chia sẻ những cuốn sách yêu thích của bạn với những người thân yêu của bạn.
*** Tải xuống sách để đọc ngoại tuyến: ** Bạn có thể tải tiêu đề Prime Reading vào thiết bị Kindle của bạn để bạn có thể đọc chúng ngoại tuyến.Đây là một cách tuyệt vời để đọc sách khi bạn đang di chuyển hoặc khi bạn không có quyền truy cập vào Wi-Fi.

**Người giới thiệu**

* [Amazon Prime Reading] (Amazon.com)

[ENGLISH]:
**Accessing a Free Prime Reading Library for Kindle**

Amazon Prime members get access to a free Prime Reading library of over 1,000 books, magazines, and audiobooks. You can read Prime Reading titles on your Kindle device, the Kindle app for iOS and Android, or on your web browser.

To access Prime Reading, open the Kindle app or go to the Prime Reading website. If you're not already signed in to your Amazon account, sign in now.

Once you're signed in, you'll see a list of all the Prime Reading titles available. You can browse by category, or you can use the search bar to find a specific title.

To read a book, simply click on its title. You can start reading immediately, or you can add the book to your library so you can read it later.

If you're reading a book on your Kindle device, you can use the built-in features to highlight text, take notes, and search for words. You can also adjust the font size, brightness, and margins.

If you're reading a book on your web browser, you can use the following features:

* **Highlight text:** Click on the text you want to highlight, and then click on the "Highlight" button.
* **Take notes:** Click on the "Notes" button, and then type your note.
* **Search for words:** Click on the "Search" button, and then type the word you want to search for.

You can also find Prime Reading titles on the Kindle Store. When you search for a book, you'll see a "Prime Reading" badge next to the title if it's available for free with Prime.

**How to Share Prime Reading Titles**

You can share Prime Reading titles with your family members who are also Amazon Prime members. To do this, open the Kindle app or go to the Prime Reading website.

Click on the "My Library" tab, and then click on the "Share" button next to the title you want to share. Enter the email address of the person you want to share the title with, and then click on the "Send" button.

The person you shared the title with will receive an email with a link to the title. They can click on the link to start reading the title.

**How to Download Prime Reading Titles**

You can download Prime Reading titles to your Kindle device so you can read them offline. To do this, open the Kindle app or go to the Prime Reading website.

Click on the "My Library" tab, and then click on the title you want to download. Click on the "Download" button, and then select the device you want to download the title to.

The title will be downloaded to your device and you can start reading it offline.

**Tips for Getting the Most Out of Prime Reading**

* **Explore the different categories:** There are over 1,000 Prime Reading titles available, so there's something for everyone. Browse the different categories to find books, magazines, and audiobooks that interest you.
* **Use the search bar:** If you're looking for a specific title, you can use the search bar to find it. You can also use the search bar to find books by genre, author, or title.
* **Add books to your library:** You can add books to your library so you can read them later. This is a great way to save books for when you have more time to read.
* **Share books with your family:** You can share Prime Reading titles with your family members who are also Amazon Prime members. This is a great way to share your favorite books with your loved ones.
* **Download books for offline reading:** You can download Prime Reading titles to your Kindle device so you can read them offline. This is a great way to read books when you're on the go or when you don't have access to Wi-Fi.

**References**

* [Amazon Prime Reading](https://www.amazon.com/primereading/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top