Tips Accessing a Free Prime Music Streaming Trial

doanmmmm

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Truy cập một bản dùng thử phát nhạc Prime miễn phí **

Amazon Prime Music là một dịch vụ âm nhạc phát trực tuyến cung cấp hơn 2 triệu bài hát, nghe không có quảng cáo và phát lại ngoại tuyến.Bạn có thể nghe nhạc Prime trên điện thoại, máy tính bảng, máy tính hoặc thiết bị Amazon Echo.

Nếu bạn không phải là thành viên Amazon Prime, bạn vẫn có thể được dùng thử miễn phí trong 30 ngày về âm nhạc Prime.Đây là cách đăng ký:

1. Truy cập trang web ** Amazon Prime Music **.
2. Nhấp vào ** Bắt đầu dùng thử miễn phí **.
3. Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn.
4. Nhấp vào ** Tiếp tục **.

Sau đó, bạn sẽ có thể bắt đầu nghe nhạc Prime.Bạn có thể tìm thấy âm nhạc của mình trong phần ** của tôi ** trong thư viện âm nhạc Amazon của bạn.

Để hủy bản dùng thử miễn phí của bạn, hãy truy cập trang ** tài khoản của bạn ** và nhấp vào ** Quản lý thành viên Prime **.Trong ** Thành viên & Thanh toán **, nhấp vào ** Hủy Prime **.Bạn sẽ có thể tiếp tục sử dụng nhạc Prime cho đến khi kết thúc thời gian dùng thử.

** Dưới đây là một số mẹo để tận dụng tối đa bản dùng thử nhạc Prime của bạn: **

* Tạo một hồ sơ âm nhạc được cá nhân hóa để nhạc Prime có thể giới thiệu các bài hát bạn sẽ thích.
*Sử dụng phần ** music của tôi ** để tạo danh sách phát, lưu bài hát và tải nhạc để nghe ngoại tuyến.
*Kiểm tra phần ** Khám phá ** để tìm nhạc mới, danh sách phát và các trạm.
*Sử dụng kỹ năng ** Alexa ** để kiểm soát nhạc Prime bằng giọng nói của bạn.

Nếu bạn thích bản dùng thử nhạc Prime của mình, bạn có thể đăng ký đăng ký hàng tháng hoặc hàng năm.Đăng ký hàng tháng bắt đầu từ $ 9,99/tháng và đăng ký hàng năm bắt đầu ở mức $ 99/năm.

**Những bài viết liên quan:**

* [Cách hủy Amazon Prime] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Làm thế nào để có được sinh viên Amazon Prime] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909020)
* [Cách nhận Amazon Prime miễn phí trong một năm] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909030)

[ENGLISH]:
**Accessing a Free Prime Music Streaming Trial**

Amazon Prime Music is a streaming music service that offers over 2 million songs, ad-free listening, and offline playback. You can listen to Prime Music on your phone, tablet, computer, or Amazon Echo device.

If you're not an Amazon Prime member, you can still get a free 30-day trial of Prime Music. Here's how to sign up:

1. Go to the **Amazon Prime Music** website.
2. Click **Start your free trial**.
3. Enter your email address and password.
4. Click **Continue**.

You'll then be able to start listening to Prime Music. You can find your music in the **My Music** section of your Amazon Music library.

To cancel your free trial, go to the **Your Account** page and click **Manage Prime Membership**. Under **Membership & Billing**, click **Cancel Prime**. You'll be able to continue using Prime Music until the end of your trial period.

**Here are some tips for getting the most out of your Prime Music trial:**

* Create a personalized music profile so that Prime Music can recommend songs you'll like.
* Use the **My Music** section to create playlists, save songs, and download music for offline listening.
* Check out the **Explore** section to find new music, playlists, and stations.
* Use the **Alexa** skill to control Prime Music with your voice.

If you enjoy your Prime Music trial, you can sign up for a monthly or annual subscription. Monthly subscriptions start at $9.99/month, and annual subscriptions start at $99/year.

**Related articles:**

* [How to Cancel Amazon Prime](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [How to Get Amazon Prime Student](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909020)
* [How to Get Amazon Prime Free for a Year](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909030)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top