Tips A Guide to Amazon Checkout

vuminhnguyen

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Hướng dẫn thanh toán Amazon **

Amazon Checkout là trải nghiệm mua sắm một cửa cho phép khách hàng mua các mặt hàng từ nhiều người bán trên Amazon.com với một quy trình thanh toán duy nhất.Điều này có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc của khách hàng, vì họ không còn cần tạo tài khoản riêng biệt hoặc nhập thông tin vận chuyển và thanh toán cho mỗi lần mua.

** Cách sử dụng thanh toán Amazon **

Để sử dụng Amazon Checkout, chỉ cần thêm các mặt hàng vào giỏ hàng của bạn và tiến hành thanh toán.Bạn sẽ được nhắc đăng nhập vào tài khoản Amazon của mình hoặc tạo tài khoản mới nếu bạn không có tài khoản.Khi bạn đã đăng nhập, bạn sẽ có thể xem lại chi tiết đơn đặt hàng của mình và chọn phương thức vận chuyển.Bạn cũng có thể chọn thêm biên lai quà tặng hoặc ghi chú vào đơn đặt hàng của bạn.

Khi bạn đã sẵn sàng để thanh toán, bạn sẽ có thể chọn một phương thức thanh toán.Amazon chấp nhận nhiều phương thức thanh toán, bao gồm thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và Amazon Pay.Bạn cũng có thể sử dụng Amazon Checkout để áp dụng thẻ quà tặng hoặc mã khuyến mại cho đơn đặt hàng của bạn.

** Lợi ích của việc thanh toán Amazon **

Có một số lợi ích khi sử dụng thanh toán Amazon, bao gồm:

*** Thuận tiện: ** Amazon Checkout cho phép khách hàng mua các mặt hàng từ nhiều người bán trên Amazon.com với một quy trình thanh toán duy nhất.Điều này giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và công sức.
*** Tốc độ: ** AMAZON Checkout là một quá trình thanh toán nhanh và hiệu quả.Khách hàng thường có thể hoàn thành việc thanh toán của họ chỉ trong vài lần nhấp.
*** Bảo mật: ** Amazon Checkout là một quy trình thanh toán an toàn.Amazon sử dụng các biện pháp bảo mật hàng đầu trong ngành để bảo vệ dữ liệu khách hàng.
*** Đơn giản: ** Amazon Checkout là một quy trình thanh toán đơn giản và dễ sử dụng.Khách hàng có thể dễ dàng tìm thấy thông tin họ cần và hoàn thành việc thanh toán của họ.

** Cách thiết lập thanh toán Amazon cho người bán **

Nếu bạn là người bán trên Amazon.com, bạn có thể thiết lập Amazon Checkout cho doanh nghiệp của mình.Điều này sẽ cho phép khách hàng của bạn thanh toán với Amazon Checkout khi họ mua các mặt hàng từ cửa hàng của bạn.Để thiết lập thanh toán Amazon, bạn sẽ cần tạo tài khoản Amazon Sell Central và thêm sản phẩm của bạn vào danh mục của bạn.Bạn cũng sẽ cần bật thanh toán Amazon cho các sản phẩm của mình.

Để biết thêm thông tin về cách thiết lập thanh toán Amazon cho người bán, vui lòng truy cập Trung tâm trợ giúp trung tâm Amazon Seller.

**Người giới thiệu**

* [Kiểm tra Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Trung tâm trợ giúp trung tâm của người bán Amazon] (Amazon)

[ENGLISH]:
**A Guide to Amazon Checkout**

Amazon Checkout is a one-stop shopping experience that allows customers to purchase items from multiple sellers on Amazon.com with a single checkout process. This can save customers time and money, as they no longer need to create separate accounts or enter their shipping and payment information for each purchase.

**How to Use Amazon Checkout**

To use Amazon Checkout, simply add items to your shopping cart and proceed to checkout. You will be prompted to sign in to your Amazon account or create a new account if you do not have one. Once you are signed in, you will be able to review your order details and select a shipping method. You can also choose to add a gift receipt or a note to your order.

When you are ready to checkout, you will be able to select a payment method. Amazon accepts a variety of payment methods, including credit cards, debit cards, and Amazon Pay. You can also use Amazon Checkout to apply a gift card or promotional code to your order.

**Benefits of Amazon Checkout**

There are a number of benefits to using Amazon Checkout, including:

* **Convenience:** Amazon Checkout allows customers to purchase items from multiple sellers on Amazon.com with a single checkout process. This saves customers time and effort.
* **Speed:** Amazon Checkout is a fast and efficient checkout process. Customers can typically complete their checkout in just a few clicks.
* **Security:** Amazon Checkout is a secure checkout process. Amazon uses industry-leading security measures to protect customer data.
* **Simplicity:** Amazon Checkout is a simple and easy-to-use checkout process. Customers can easily find the information they need and complete their checkout.

**How to Set Up Amazon Checkout for Sellers**

If you are a seller on Amazon.com, you can set up Amazon Checkout for your business. This will allow your customers to checkout with Amazon Checkout when they purchase items from your store. To set up Amazon Checkout, you will need to create an Amazon Seller Central account and add your products to your catalog. You will also need to enable Amazon Checkout for your products.

For more information on how to set up Amazon Checkout for sellers, please visit the Amazon Seller Central Help Center.

**References**

* [Amazon Checkout](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [Amazon Seller Central Help Center](https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=G201909010)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top