Ask 100 ngày của blockchain: một hackathon

silvermouse980

New member
** 100 ngày của blockchain: một hackathon **

#100DaysOfBlockchain #BlockChain #hackathon #Technology #Innovation

## Giới thiệu

Blockchain là một công nghệ sổ cái phân tán có tiềm năng cách mạng hóa nhiều ngành công nghiệp.Đây là một cách ghi lại các giao dịch an toàn, chống giả mạo và nó có thể được sử dụng để tạo các ứng dụng và dịch vụ mới.

Để thúc đẩy sự đổi mới và phát triển trong không gian blockchain, một số hackathon đã được tổ chức trên khắp thế giới.Những sự kiện này tập hợp các nhà phát triển, doanh nhân và những người đam mê công nghệ khác để hợp tác trong các dự án mới.

## 100 ngày của blockchain hackathon

100 ngày của Blockchain Hackathon là một bản hackathon toàn cầu đang diễn ra trong hơn 100 ngày.Hackathon mở cửa cho bất kỳ ai quan tâm đến công nghệ blockchain và nó được thiết kế để khuyến khích người tham gia tìm hiểu về blockchain và xây dựng các ứng dụng và dịch vụ mới.

Hackathon đang được tổ chức bởi Quỹ Linux và nó được tài trợ bởi một số công ty, bao gồm IBM, Intel và Microsoft.

## Giải thưởng

100 ngày của Blockchain Hackathon cung cấp một số giải thưởng cho các dự án tốt nhất.Giải thưởng cao nhất là một khoản tài trợ \ 100.000 đô la, và cũng có những giải thưởng cho các dự án cá nhân tốt nhất, các dự án nhóm tốt nhất và các dự án sinh viên tốt nhất.

## Làm thế nào để tham gia

Để tham gia vào 100 ngày của Blockchain Hackathon, chỉ cần đăng ký trên trang web.Sau đó, bạn sẽ có thể truy cập vào nền tảng Hackathon, điều này sẽ cung cấp cho bạn các tài nguyên và công cụ để giúp bạn xây dựng dự án của mình.

Hackathon chạy từ ngày 8 tháng 3 đến ngày 1 tháng 7 năm 2023.

## Phần kết luận

100 ngày của Blockchain Hackathon là một cơ hội tuyệt vời cho bất kỳ ai quan tâm đến công nghệ blockchain.Đây là một cơ hội để tìm hiểu về blockchain, hợp tác với những người khác và xây dựng các ứng dụng và dịch vụ mới.

Nếu bạn quan tâm đến công nghệ blockchain, tôi khuyến khích bạn đăng ký 100 ngày của blockchain hackathon.Đó là một cách tuyệt vời để tham gia vào cộng đồng blockchain và tìm hiểu về công nghệ mới thú vị này.

## Người giới thiệu

* [100 ngày của trang web Hackathon blockchain] (https://100daysofblockchain.org/)
* [Trang web Linux Foundation] (Linux Foundation - Decentralized innovation, built with trust)
* [Trang web IBM] (IBM - United States)
* [Trang web Intel] (Intel | Data Center Solutions, IoT, and PC Innovation)
* [Trang web Microsoft] (Microsoft – Cloud, Computers, Apps & Gaming)
=======================================
**100 Days of Blockchain: A Hackathon**

#100DaysOfBlockchain #BlockChain #hackathon #Technology #Innovation

## Introduction

Blockchain is a distributed ledger technology that has the potential to revolutionize many industries. It is a secure, tamper-proof way of recording transactions, and it can be used to create new applications and services.

In order to promote innovation and development in the blockchain space, a number of hackathons have been held around the world. These events bring together developers, entrepreneurs, and other tech enthusiasts to collaborate on new projects.

## The 100 Days of Blockchain Hackathon

The 100 Days of Blockchain Hackathon is a global hackathon that is taking place over 100 days. The hackathon is open to anyone who is interested in blockchain technology, and it is designed to encourage participants to learn about blockchain and to build new applications and services.

The hackathon is being organized by the Linux Foundation, and it is sponsored by a number of companies, including IBM, Intel, and Microsoft.

## The Prizes

The 100 Days of Blockchain Hackathon offers a number of prizes for the best projects. The top prize is a \$100,000 grant, and there are also prizes for the best individual projects, the best team projects, and the best student projects.

## How to Participate

To participate in the 100 Days of Blockchain Hackathon, simply sign up on the website. You will then be able to access the hackathon platform, which will provide you with resources and tools to help you build your project.

The hackathon runs from March 8th to July 1st, 2023.

## Conclusion

The 100 Days of Blockchain Hackathon is a great opportunity for anyone who is interested in blockchain technology. It is a chance to learn about blockchain, to collaborate with others, and to build new applications and services.

If you are interested in blockchain technology, I encourage you to sign up for the 100 Days of Blockchain Hackathon. It is a great way to get involved in the blockchain community and to learn about this exciting new technology.

## References

* [100 Days of Blockchain Hackathon website](https://100daysofblockchain.org/)
* [Linux Foundation website](https://www.linuxfoundation.org/)
* [IBM website](https://www.ibm.com/)
* [Intel website](https://www.intel.com/)
* [Microsoft website](https://www.microsoft.com/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top