Tips 100 Amazon Tricks That Will Save You Time and Money

thephuongtruong

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** 100 thủ thuật Amazon sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc **

Amazon là một thị trường trực tuyến rộng lớn với hàng triệu sản phẩm để lựa chọn.Nó có thể dễ dàng để có được choáng ngợp, đặc biệt nếu bạn không chắc chắn bắt đầu từ đâu.Nhưng với một vài thủ thuật đơn giản, bạn có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho lần mua Amazon tiếp theo của mình.

** 1.Sử dụng tiện ích mở rộng trình duyệt Amazon Trợ lý **

Phần mở rộng trình duyệt của Amazon Trợ lý là một công cụ miễn phí giúp bạn tiết kiệm tiền trên Amazon.Nó tự động áp dụng phiếu giảm giá và giảm giá, theo dõi các đơn đặt hàng của bạn và cung cấp các khuyến nghị sản phẩm.Để cài đặt tiện ích mở rộng, hãy truy cập trang web Amazon Assistant và nhấp vào nút "Thêm vào Chrome".

** 2.Đăng ký Amazon Prime **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí cho các mặt hàng đủ điều kiện.Nó cũng bao gồm quyền truy cập vào Video Prime, Prime Music và Prime Reading.Nếu bạn đặt hàng nhiều từ Amazon, Prime có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều tiền cho chi phí vận chuyển.

** 3.Sử dụng Amazon Đăng ký & Lưu **

Amazon đăng ký & lưu là một chương trình cho phép bạn tiết kiệm tiền khi mua hàng định kỳ.Khi bạn đăng ký đăng ký và lưu, bạn có thể chọn giao hàng của mình hàng tuần, hai tuần một lần hoặc hàng tháng.Bạn cũng sẽ được giảm giá lên tới 15% cho đơn đặt hàng của mình.

**4.Sử dụng phiếu giảm giá Amazon **

Amazon cung cấp một loạt các phiếu giảm giá và giảm giá cho các sản phẩm của mình.Bạn có thể tìm thấy phiếu giảm giá trên trang web Amazon, trong ứng dụng Amazon và trong hộp thư đến email của bạn.Bạn cũng có thể sử dụng mã phiếu giảm giá từ các trang web của bên thứ ba.

** 5.Mua sắm các giao dịch kho Amazon **

Các giao dịch của Amazon Warehouse là một phần của trang web Amazon bán các sản phẩm được trả lại, hư hỏng hoặc hộp mở với giá giảm.Bạn có thể tìm thấy một số giao dịch tuyệt vời trên các giao dịch của Amazon Warehouse, nhưng hãy chắc chắn đọc các mô tả sản phẩm một cách cẩn thận để đảm bảo bạn sẽ nhận được những gì bạn mong đợi.

** 6.Sử dụng trình theo dõi giá Amazon **

Amazon Price Tracker là một công cụ miễn phí cho phép bạn theo dõi giá của một sản phẩm theo thời gian.Điều này có thể hữu ích nếu bạn đang chờ một sản phẩm được bán.Để sử dụng Trình theo dõi giá, hãy truy cập trang sản phẩm và nhấp vào nút "Giá theo dõi".

** 7.Sử dụng danh sách mong muốn Amazon **

Danh sách mong muốn Amazon là một cách tuyệt vời để lưu các mục sau này.Bạn có thể tạo một danh sách mong muốn cho chính mình hoặc chia sẻ nó với bạn bè và gia đình.Khi bạn đã sẵn sàng để mua hàng, bạn chỉ cần nhấp vào nút "Mua ngay" trong danh sách mong muốn của mình.

**số 8.Sử dụng sổ đăng ký quà tặng Amazon **

Sổ đăng ký quà tặng Amazon là một cách tuyệt vời để cho bạn bè và gia đình của bạn biết bạn muốn gì cho sinh nhật, tốt nghiệp hoặc dịp đặc biệt khác.Khi bạn tạo sổ đăng ký quà tặng, bạn có thể thêm các mục từ bất kỳ danh mục nào trên Amazon.Bạn bè và gia đình của bạn sau đó có thể mua các mặt hàng từ sổ đăng ký của bạn làm quà tặng.

** 9.Sử dụng ứng dụng Amazon Prime Now **

Amazon Prime Now là một dịch vụ giao hàng cung cấp giao hàng hai giờ miễn phí cho các mặt hàng đủ điều kiện.Bạn có thể đặt hàng các mục từ Amazon Prime ngay bây giờ bằng ứng dụng Amazon Prime Now hoặc trang web Amazon.

** 10.Sử dụng Amazon Alexa **

Amazon Alexa là một trợ lý được kích hoạt bằng giọng nói có thể giúp bạn với nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm cả việc mua sắm trên Amazon.Bạn có thể sử dụng Alexa để tìm kiếm sản phẩm, thêm các mặt hàng vào giỏ hàng của bạn và kiểm tra trạng thái đơn đặt hàng của bạn.

** 11.Sử dụng chương trình tiền mặt Amazon **

Amazon Cash là một chương trình cho phép bạn thêm tiền vào tài khoản Amazon của mình tại các nhà bán lẻ tham gia.Sau đó, bạn có thể sử dụng số dư tiền mặt Amazon của mình để mua hàng trên Amazon.

** 12.Sử dụng chương trình Balance Amazon **

Amazon Balance là một chương trình cho phép bạn kiếm được tín dụng Amazon bằng cách thực hiện những việc như giới thiệu bạn bè đến Amazon Prime, mua sắm tại Amazon và xem video Amazon.Sau đó, bạn có thể sử dụng số dư Amazon của mình để mua hàng trên Amazon.

** 13.Sử dụng chương trình gia đình Amazon **

Amazon Family là một chương trình cung cấp giảm giá và lợi ích cho các gia đình có trẻ em.Các thành viên của gia đình Amazon có thể được vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, giảm giá cho tã và thức ăn trẻ em và truy cập vào Video Prime.

** 14.Sử dụng chương trình kinh doanh Amazon **

Amazon Business là một chương trình

[ENGLISH]:
**100 Amazon Tricks That Will Save You Time and Money**

Amazon is a vast online marketplace with millions of products to choose from. It can be easy to get overwhelmed, especially if you're not sure where to start. But with a few simple tricks, you can save time and money on your next Amazon purchase.

**1. Use the Amazon Assistant browser extension**

The Amazon Assistant browser extension is a free tool that helps you save money on Amazon. It automatically applies coupons and discounts, tracks your orders, and provides product recommendations. To install the extension, visit the Amazon Assistant website and click the "Add to Chrome" button.

**2. Sign up for Amazon Prime**

Amazon Prime is a subscription service that offers free two-day shipping on eligible items. It also includes access to Prime Video, Prime Music, and Prime Reading. If you order a lot from Amazon, Prime can save you a lot of money on shipping costs.

**3. Use Amazon Subscribe & Save**

Amazon Subscribe & Save is a program that allows you to save money on recurring purchases. When you sign up for Subscribe & Save, you can choose to have your items delivered weekly, biweekly, or monthly. You'll also get a discount of up to 15% on your orders.

**4. Use Amazon Coupons**

Amazon offers a variety of coupons and discounts on its products. You can find coupons on the Amazon website, in the Amazon app, and in your email inbox. You can also use coupon codes from third-party websites.

**5. Shop Amazon Warehouse Deals**

Amazon Warehouse Deals is a section of the Amazon website that sells returned, damaged, or open-box products at a discount. You can find some great deals on Amazon Warehouse Deals, but be sure to read the product descriptions carefully to make sure you're getting what you expect.

**6. Use the Amazon Price Tracker**

The Amazon Price Tracker is a free tool that allows you to track the price of a product over time. This can be helpful if you're waiting for a product to go on sale. To use the Price Tracker, visit the product page and click the "Track price" button.

**7. Use the Amazon Wish List**

The Amazon Wish List is a great way to save items for later. You can create a Wish List for yourself or share it with friends and family. When you're ready to make a purchase, you can simply click the "Buy now" button on your Wish List.

**8. Use the Amazon Gift Registry**

The Amazon Gift Registry is a great way to let your friends and family know what you want for your birthday, graduation, or other special occasion. When you create a Gift Registry, you can add items from any category on Amazon. Your friends and family can then purchase items from your registry as gifts.

**9. Use the Amazon Prime Now app**

Amazon Prime Now is a delivery service that offers free two-hour delivery on eligible items. You can order items from Amazon Prime Now using the Amazon Prime Now app or the Amazon website.

**10. Use the Amazon Alexa**

Amazon Alexa is a voice-activated assistant that can help you with a variety of tasks, including shopping on Amazon. You can use Alexa to search for products, add items to your cart, and check the status of your orders.

**11. Use the Amazon Cash program**

Amazon Cash is a program that allows you to add money to your Amazon account at participating retailers. You can then use your Amazon Cash balance to make purchases on Amazon.

**12. Use the Amazon Balance program**

Amazon Balance is a program that allows you to earn Amazon credit by doing things like referring friends to Amazon Prime, shopping at Amazon, and watching Amazon videos. You can then use your Amazon Balance to make purchases on Amazon.

**13. Use the Amazon Family program**

Amazon Family is a program that offers discounts and benefits to families with children. Members of Amazon Family can get free two-day shipping on eligible items, discounts on diapers and baby food, and access to Prime Video.

**14. Use the Amazon Business program**

Amazon Business is a program
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top