google meet

  1. Google Meet Premium

    Sell Tài khoản Google Meet không giới hạn thời gian 60 phút

    Bạn muốn sử dụng Google Meet để hỗ trợ dạy học, họp online trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Nhưng tài khoản Google Meet miễn phí chỉ cho phép buổi học/buổi hộp trực tuyến/cuộc gọi trong 60 phút. Vậy làm sao để gọi không giới hạn thời gian trên Google Meet? Google Meet là...
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top